O PRADZIADACH NASZYCH WIEŚCI SPISANIE.

PUKSZTA

odzywają się do Wojdyłły Klawsgiełowicza, którego podpis widnieje pod aktem unii horodelskiej z r. 1413 na sejmie w Hrodeckim w r. 1413 między inszymi Litewskimi Panami, przyjął na siebie

Herb Ciołek

atoli jego potomstwo odstąpiwszy Ciołka,
zaczeli pieczętować się Kościesza.Herb Kościesza  Herb     Kościesza


Pukszta   odmieniony

- Biała strzała chaczystem żelazcem prosto do góry obrócona, w pół prawie rozdarta na trzy części, tak że dwie po bokach rozdarcia, jedno we środku, dwa krzyże kładą na strzałę, pole tarczy czerwone, na hełmie zaś trzy pióra strusie i tym się pieczętują.PRZEGLĄDY WOJSKA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO

Przegląd wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego został uchwalony w dniu 1-go maja 1528 roku przez Sejm Litewski. Jest to wspaniały zbiór nazwisk rodów szlacheckich, których obowiązkiem była obrona Rzeczpospolitej. W późniejszym okresie, gdy nie stało już polskiej państwowości, Przegląd był podstawą, dowodem na posiadanie praw szlacheckich, powoływanym przed min. carskimi komisjami legitymującymi.

Pukszta Marcin, szlachcic powiatu Wołkowyskiego, województwa Trockiego. 103
Пукшта Мартин, б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103Zygmunt August

potwierdził w 1546r. bojarowi wołkowyskiemu, Marcinowi Pukszcie, i synowi jego Hieronimowi akt nabycia na Łopienicy w powiecie wołkowyskim ...( Metryka Litewska 61 ).


Heronim, chorąży wołkowyski w latach 1569 - 1576, poseł powiatu wołkowyskiego w 1569r.
( Skarb. Danił. źr.Dziej. IV )AKT UNII LUBELSKIEJ Z DNIA 1 LIPCA 1569r

Akt między Litwą a Polską podpisał między innymi ze strony Litewskiej z powiatu wołkowyskiego
Jeronim Pukszta chorąży wołkowyski


Adamus Pukszta, Nob. Lithuan., VI. 1612

Księga wpisów Gimnazjum Gdańskiego 1580 - 1814
Pukszta Adam

został zabity przez mieszczan wileńskich w r. 1620 gdy sprawował funkcję deputata trybunalskiego. Był bratem Samuela Pukszty Klausgiełowicza.Samuel Pukszta Klawsgiełowicz

Samuel Pukszta Klawsgietowicz, MD Stanislai vexilliferi districtus
Volcoviensis in Lithvania filius, 10 XI 1622
dworzanin królewski, Zygmunta III
poseł ziemi Wołkowyskiej na konwokacyę 1632
i na koronacyę Władysława IV, podpisał pacta conventa.RADA WOJENNA PRZY HETMANIE CHODKIEWICZU

Sejm 1620 roku powołał dwie rady wojenne. Pierwszą, przy królu, natomiast drugą przy hetmanie Chodkiewiczu. Członkowie rady przy hetmanie mieli stosunkowo duże uprawnienia. Bez ich zgody Chodkiewicz nie mógł wydać Turkom walnej bitwy ani wszczynać układów. Dbali oni o sprawy finansowe wojska, natomiast, jeżeli doszłoby do pokoju, mieli oni zadbać o rozpuszczenie oddziałów, nie dopuszczając do powstania konfederacji.
Rada wojenna:
           1. krajczy koronny Mikołaj Sieniawski
           2. podkomorzy bełski Maciej Leśniowski
           3. podczaszy krakowski Marek Stadnicki
           4. wojewodzic lubelski Jakub Sobieski
           5. Michał Tarnowski
           6. starosta pokrzywnicki Jan Działyński
           7. starosta bratiański Paweł Działyński
           8. starosta wiski Mikołaj Kossakowski
           9. chorąży Wołkowyski Jan Pukszta Klausgiłeowicz
           10. starosta mozyrski Baltazar Strawiński
           11. Daniel Narownik
Ekspedycyja inflantska 1621 roku

Spisanie obywatelów powiatu wołkowyskiego na inflanty 1621 roku
Wymieniono z nazwiska.:
           Jego Mość Pan Stanisław Pukszta chorąży wołkowyski
           Jego Mość Pan Jan Pukszta chorążyc wołkowyski
           Jego Mość Pan Zygmunt Pukszta
           Jego Mość Pan Samuel Pukszta


Pukszta Paweł

Paweł, syn Aleksandra, z synami: Edmundem i Aleksandrem wylegit. w Ces. 1841. i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.
Niesiecki Kasper.

Herbarz Polski

Leszczyc Zbigniew.

Herby szlachty polskiej: faksymile pierwodruku

Przodków SPISANIE


ПЕРЕПИСЬ ВОЙСКА ВЕЛИКОГО КЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1528 ГОДА.


Boniecki Adam.

Poczet Rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku


Wójcicki Kazimierz Władysław

Biblioteka starożytna pisarzy polskich, Tom 6


Catalogus discipulorum Gymnasii Gedanensis


Niemcewicz Julian Ursyn

Dzieje panowania Zygmunta III.
Kunowski Jan

Ekspedycyja inflantska 1621 roku