Dokumenty
 
 
*** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- ***


                                 Pukszta
                                   |
                                   |
                         o ------------------------------------------------------------------------------------------ o
                         |                                              |
                         |                                              |
                       Pukszta Marcin                                        Pukszta Mikołaj
                       Pukszta  (dd )                                       Pukszta (dd ) 
                         |                                              |
                         |                                              |
                       Pukszta Jeronim(Heronim)                                   Stackiewicz Jadwiga(dd Pukszta)
                       Pukszta    (dd )                                    Stackiewicz 
                         |
                         |
               o ---------------------------------------- o ------------------------------------ o
               |                     |                   |
               |                     |                   |
             Stanisław Pukszta Klausgiełowicz     Zygmunt Pukszta Klausgiełowicz     Michał Pukszta Klausgiełowicz
             Ewa Horain
               |
               |
     o ---------------------------------- o -------------------------------------- o --------------------------------------------- o ---------------------------------------------------- ?
     |                  |                    |                        |                           ?
     |                  |                    |                        |                           ?
   Adam Pukszta Klausgiełowicz     Stanisław Pukszta Klausgiełowicz     Samuel Pukszta Klausgiełowicz          Gzowska Eleonora z Puksztów Klausgiełowiczów      E.(Elżbieta?)Hora(s?)imówna z Puksztów Klausgiełowiczów
                                          Anna Pukszta z Wołłowiczów           Gzowski Stanisław        \ + po 1679
                                            |                        |
                                            |                        |
                                            o -- > Jan Pukszta Klausgiełowicz        o -- >   Skinder Barbara(dd Pukszta)
   Skinder Mikołaj

   Macieja Hieronima Pukszty Klausgiełowicza   w r.1653 tytułowanego łowczym nadwornym JKM
   Jadwigi Żardeckiej Pukścinej

   Elżbieta Pukścianka/Pukszta/Puksta(?)          dobra Rohoźnica należały do Puksztów
   urodzona około 1663 
   nowicjat zaczeła 18.01.1693  profesura 05.09.1694
   chórowa ale nie konsekrowana  zm.15.05.1734
 
   Pukszta Maciej
   Pukszta Marianna(dd Fieduszkowa)

   Korczyc Justyna (dd Pukszta)

*** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- ***

   Pukszta Marcin

       1528 - Przegląd Wojsk Litewskich      - http://www.kdkv.narod.ru/1528-VKL/index.htm
       1546 - Potwierdzenie aktu nabyci Łopienicy - http://www.belniidad.by/sites/default/files/bash/bash06_2005.pdf (str.226)
                             - Poczet Rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku Adam Boniecki

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Pukszta Hieronim (Jeronim)

       1569   - Akt Unii Lubelskiej (poseł pow. wołkowyskiego)
       1569-1576 - chorąży wołkowyski              
       23.06.1576- zjazd w Mścibochowie z woj. Nowogrodzkiego pow. Wołkowyskiego Pukszta Hieronim  "Gniewów o unię ciąg dalszy: stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588" Rachuba Andrzej Lulewicz Henryk

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Stanisław Pukszta Klausgiełowicz

       1550 ??  - urodził się
       1577-1624 - chorąży wołkowyski          
       1592-1595 - poseł żmudzki podstarości żmudzki z ramienia Stanisława Kiszki 
       1596-1604 - namiestnik Wileński     http://pbc.biaman.pl/Content/1981/201887.pdf
       04.1624  - zmarł

   - Ekspedycyja inflantska 1621 roku
   - Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XlV-XVlll w Lulewicz, Rachuba
   - Metryka Litewska w Ruskom Gosudarstwenom Archive Drevnich Aktov w Moskwie

   http://szlachtarp.pl/sources/Uruski%20XVI-IV.pdf
     Rodzina. Herbarz szlachty polskiej
     Uzupełnienia i sprostowania
     cz.IV
     str.9
       Po Frydrychu córka Ewa 1588r. za Stanisławem Puksztą Klausgiełłowiczem
       chorążym pow. wołkowyskiego, Ewa dziedziczyła część majątku Choroszewicze
       po ojcu i stryjach swoich.

   http://kamunikat.fontel.net/pdf/herold/13-14.pdf
     ГЕРОЛЬД LITHERLAND
 
     Захаваўся дакумент, які дазваляе аднавіць нават партрэтныя рысы Ф.А.Адамовіча. 5 кастрычніка 1585
     г. ён падаў скаргу ў Ваўкавыскі земскі суд “…иж дей дня нинешнего [5.Х] в суботу тут в месте …
     Волковыйском стоял есми з людми добрими шляхтою на ринку розмовячи а пан Станислав Еронимович
     Пукшта Клявзкгелович хоружий повету Волковыйского бывши на обеду в его млсти пана Крыштофа Волского
     дворанина Его королевское млсти и на учту в господе тут в месте Волковыйском в дому мещанки Рудское и
     оттул вышедши з господы пан хоружий … где я з оными людми добрими напротив дому … стоячому межы
     тыми людми … ся рутил и рукою на губу мою киваючи мовил похвалку чинечи ведай о том же ся будеш в руках
     моих крутил як вехер сломанный а за тыми словы его зараз слуга его при нем стоячи до мене и до бороды моей
     бы хотячи мя бит рутил я дей будучи небезпечон за такою похвалкою от пана хоружого здоровя своего тое на
     врад … оповедане свое доношу…” [9, ф.1664, воп.1, спр.497, а.1]. Відаць, барада закрывала пакалечаную губу –
     шнар ад удару шаблі

   makarij.istorija-russkoj-zerkwi.09.pdf

     Присутствовавший при этом наместник виленский Станислав Пукшта-"Stanisław Pukszta"
     счел нужным от имени воеводы виленского Радзивилла, находившегося тогда на войне,
     напомнить Потею, чтобы он не нарушал ничьих прав в Вильне и не посягал на братских священников,
     которые, оставаясь православными, по силе своих протестаций вовсе не подлежат его власти и живут
     здесь под обороною воеводы.

   http://pl.scribd.com/doc/137220121/Radaman-2010-XVIII-Konferencja-Lituanistyczna-PAN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Adam Pukszta Klausgiełowicz

       1612   - Adamus Pukszta Nobilis Lithuanus Księga wpisów uczniów gimnazjum Gdańskiego 1580-1814
   http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2004~1367165717453/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
       1614   - czesne na naukę w Uniwersytecie w Bazylei Basileae
             1 liwra 17 solidów 6 denarów 
       VII.1620 - zginął jako deputata trybunału Litewskiego, w czasie tumultu w Wilnie w 1620 r.
             zabity przez wartę cechu rymarskiego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Stanisław Pukszta Klausgiełowicz
 
    #.W służbie hetmana i Rzeczypospolitej:klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640)
     Augustyniak Urszula
     str.293

       42. Klawsgiełowicz Pukszta h. Kościesza odm. (Koj. Compendium. k. 108; Niek. VII, k. 577)
       Stanisław (drugi syn Stanisława chor. wołkowysk. zm. w 1624) jako por. JK Madalińskiego w wyprawie smol.,
       otrzymał nadanie od Wł IV włók 80 w stanie wopieckim w obozie Archanioła
       23 IV 1634 [RGADA, fond 12, nr23 (Dieła o Polsze) k.120v.; ibid, fond 389 ML nr 108, f. 120-121
       23 IV 1634 :SML, VIII, k.70 f.120 ibid k.91, f.639:
       potwierdzenie przywileju?) tenże? otrzymał konses na cesję 80 włók w stanie wopieckim
            :SML, VIII, K.91, f.657; k.94v, f.771) konfident: kalwinista

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/urzad-podwojewodziego-w-wielkiem-ksiestwie-litewskiem-studjum-historyczne,OTY0Njg2Mjc/32/#info:search:pukszta
     Urząd podwojewodziego w Wielkiem Księstwie Litewskiem 
     Honik, Zysze
     str.31
       ... Często zmieniają się namiestnicy na grodzie wileńskim.
       W 1597 r. wykonywa sądownictwo na zamku namiestnik wo
       jewody wileńskiego, Stanisław Pukszta Klawsgiejłowicz 4 ). Tenże,
       jako przedstawiciel jurysdyki zamkowej, podpisuje w 1600 r.
       „Artykuły wszystkich trzech jurysdyk miasta wileńskiego zgod
       nie namówione... do zachowania pokoju i porządku" 5 ) ... 
       ... Klawsgiejłowicza widzimy jeszcze na stanowisku namiestnika w latach 1601—1603 6 * ). ...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Samuel Pukszta Klausgiełowicz

     Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817: (1600-1717)
     Nowak Zenon Hubert, Tandecki Janusz
     str.60
       92. Samuel Pukszta Klawsgietowicz, MD Stanislai vexilliferi districtus Volcoviensis in Lithvania filius, 10 [Nov.]
      
        1632   - poseł ziemi Wołkowyskiej na Sejm konwokacyjny   - "Herbarz Polski" Niesiecki Kasper
        1633   - poseł na sejm koronacyjny Władysława IV ; podpisał pacta conventa. - "Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX.
                                                 Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782"
                                                 Kaczmarczyk Zdzisław 
        1639   - marszałek Wołkowyski
       po 1646   - zmarł

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Zygmunt Pukszta Klawzgiełowicz

            - działacz protestancki mający ścisłe kontakty z miastami pruskimi
            - podkomorzy wiłkomirski          
       1606   - deputatem na Trybunał Litewski      Deputaci Trybunału, s.129.
       1611;1613 - posłem na sejm


   http://pl.scribd.com/doc/137220121/Radaman-2010-XVIII-Konferencja-Lituanistyczna-PAN
   http://www.academia.edu/2307526/Samorzad_sejmikowy_w_powiatach_wojewodztwa_nowogrodzkiego_Wielkiego_Ksiestwa_Litewskiego_w_latach_1565-1632#

     Samorząd sejmikowy w powiatach województwa nowogródzkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1565–1632
     Andrej Radaman
     str.89
       O jedynym sejmiku elekcyjnym powiatu wołkowyskiego (3 grudnia 1624 r.),
       na którym obierano elektów na chorąstwo, pisał Krzysztof Chodkiewicz: „Konkurs
       był niemały ludzi znacznych […]”, „którzy nie tak dla sejmiku, jako gwoli
       elekcji na chorąstwo zjechali się byli” . Przywilej nominacyjny na ten urząd
       18 lutego 1625 r. dostał Żygimont (Zygmunt) Pukszta Klawsgiełowicz (*256).
     
       (*256) N 18 ІІ 1625, po † S. Pukszty (ML 100, k. 287v – informację udostępnił
                          dr V. Gałubovičz Grodna).

     str.91
       ||| Jak wynika z zachowanych dokumentów, w badanym okresie
         (1582–1632) deputatów (w źródłach nazywanych także „sędziami głównymi”
         lub po prostu „trybunalistami”) trzech powiatów województwa nowogródzkiego
         wybierano częściej niż innych: |||
       z powiatu wołkowyskiego - Stanisława Puksztę (*272) 
       (chorąży wołkowyski w latach 1578 - 1624) w 1584?, 1588, 1604,
     
       (*272) Ibidem, s. 66, 75, 123.
     
     str.96
       ||| W województwie nowogródzkim w badanym okresie urzędy ziemskie zazwyczaj
         obejmowali przedstawiciele rodów średnioszlacheckich i tylko czasem pańskich
         i kniaziowskich: |||
       – w powiecie wołkowyskim: Puksztów (chorąży [3],

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Jan Pukszta Klausgiełowicz

            - chorążyc Wołkowyski, 
       1620   - poseł na sejm skąd był przydany ad consilia belica hetmanie Janie Karolu Chodkiewiczu;
             do rady wojennej w wyprawie Chocimskiej przeciw Osmanowi Carowi Tureckiemu;
             który miał wyruszyć na Podole w 1621 r.


   https://archive.org/details/historyawojnycho00tret
   https://archive.org/stream/historyawojnycho00tret#page/66/mode/2up
     HISTORYA WOJNY CHOCIMSKIEJ 1621 r.
     Tretiak Józef
     str.66
       Instrukcyą dla tych komisarzy spisywano w osobnem taj- 
       nem piśmie, które składano nie publikując w archiwum, stąd 
       zwykła jej nazwa skrypt ad archivum. Komisarze winni byli 
       przysięgać, iż obowiązków przyjętych na siebie ściśle dopełnią i 
       po ukończeniu wyprawy zdawali sprawę ze swoich czynności przed 
       sejmem. Z czasem zaczęli oni tak rozszerzać zakres swojej 
       władzy, iż w roku 1634, mianując komisarzy na wojnę turecką, 
       uznano za stosowne dodać zastrzeżenie, iż „w żadne rządy wo- 
       jenne, hetmanom należące, wdawać się nie będą" (*2). Tym razem, 
       prócz innych powinności, zalecano im baczyć na to, aby szafunek 
       pieniędzy był należyty i aby „nie zaciągano ludzi nad postano- 
       wienie sejmowe" , a to z obawy konfederacyi wojskowych, które 
       się już tak dotkliwie dały uczuć rzeczypospolitej. Wyznaczeni zo- 
       stali do owej rady wojennej : Mikołaj Sieniawski, krajczy ko- 
       ronny, Maciej Leśniewski, podkomorzy bełski, Marek Stadnicki, 
       podczaszy krakowski, Jakób Sobieski, wojewodzie lubelski, Michał 
       hrabia z Tarnowa, Jan i Paweł Działyńscy, pokrzywnicki i bra- 
       tyański starostowie, Mikołaj Kossakowski, starosta wiski, Jan 
       Pukszta, chorąży wołkowyski, Baltazar Strawiński, starosta mo- 
       zyrski, i Daniel Narownik. 


       (*) Radę wojenną, złożoną z posłów i senatorów, po raz pierwszy 
       mianował król w roku 1590 wobec gotującej się wojny z Turcyą, ale 
       owa rada miała być przy boku ki'óla, nie hetmana. Pierwszą radę 
       wojenną komisarską, hetmanowi przydaną, mianowano w r. 1611 pod- 
       czas wojny moskiewskiej. 
       
       (*2) Volumina legum. Konstytucya sejmu walnego 1634, p. t.: „Ko- 
       misarze podczas expedycyi teraźniejszej". 

 ???https://archive.org/stream/kwartalnikhisto03naukgoog#page/n116/mode/2up???

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=28959&from=pubindex&dirids=52&lp=11
     Akta Synodów prowincjalnych Jednoty Litewskiej: 1611-1625
     str.51  Pukszta
     str.56 
           Szydłowo (dawniej: Szydłów, lit. Šiluva) - miasteczko na Litwie w okręgu kowieńskim.

     Polski Słownik Biograficzny
     T.XXIX/2 zeszyt 121      
     str.360

    Stanisław Wilczek         
    Necessitas et ars : studia staropolskie dedykowane profesorowi Januszowi Pelcowi.
    Otwinowska Barbara [et al.].    

   http://www.omen.aplus.pl/strony/bracia_polscy/index.php/bibliografia/450-bibliotekicyfrowe
     Bracia Polscy

*** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- ***

   Skinder Barbara(dd.Pukszta)
   Skinder Mikołaj

 #.Katalog Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie  wydanie 8-10

  str.62
    3. Oświadczenie Mikołaja Skindera i jego żony Barbary Skinder z Puksztów o za-
     stawieniu 1/2 włóki z ich majętności Marcinowi i Katarzynie z Woynów
     Chrołowskim, 15.XI.1638. K. 7-8
  str.292
    Skinderowa Barbara z Puksztów 
    Skinderowszczyzna zob. Łopienica


*** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- ***
*** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- *** ---------- ***


  Macieja Hieronima Pukszty Klausgiełowicza   w r.1653 tytułowanego łowczym nadwornym JKM
  Jadwigi Żardeckiej Pukścinej

   Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XlV-XVlll w.  Lulewicz, Rachuba
   Metryka Litewska w Ruskom Gosudarstwenom Archive Drevnich Aktov w Moskwie
  
   Виленская комиссия для разбора и издания древних актов
   tom.15 str.205 206
   tom.18 str.457 488 541
   Metryka Litewska
   ks.30  str.266 268 272
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://twow.ru/forum/index.php?s=0b38dd3f5abaf311ea15fe20caae1fc3&showtopic=810&st=4365

     1)«Крестоприводная книга шляхты ВКЛ 1655 г.» 
       Памятники истории Восточной Европы. – Москва – Варшава, 1999, т. IV.):
       Волковысский повет – Долман, Долмант, Ескольт, Ескудет, Есмалт, Есмонт, Жигимонт, Кинтофт,
                 Пукшт, Усмант, Яскольт, Яндила, Бокша, Дивгерт, Корбут, Корибут, Саскольт.
     2)«Перапiс войска Вялiкага княства Лiтоускага 1528 года. 
       Метрыка Вялiкага княства Лiтоускага. Кн.523. Кн.Публiчных спрау 1». - Минск, 2003): 
       Пукшта Мартин-"Pukszta Marcin", б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103

   http://www.nobility.by/news/index2003-1.shtml
     У «Сьпіс шляхецкіх родаў» дададзены прозьвішчы родаў зь
     Менскага павету Менскага ваяводзтва ВКЛ паводле Попісу 1765 .
      Пукшта
     
      http://www.archive.org/stream/odynastycznemsz01piekgoog/odynastycznemsz01piekgoog_djvu.txt
       Pukszta Klawsgiełowicz Samuel (zm po 1646) marszałek Wołkowyski
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.belniidad.by/sites/default/files/bash/bash06_2005.pdf
     Potwierdzenie aktu nabyci Łopienicy
     str.226
     5. 1546.05.02. Вільня. - Пацвярджэнне Жыгімонтам Аўгустам куплі
     баярынам Ваўкавыскім Марцінам Пукштам і яго сынам Еранімам у бая-
     рыні Ваўкавыскай Ядвігі Мікалаеўны - Сцецкавіча Пукшціча і мужа яе
     Венцкі Падбярээскага часткі спадчыннага маёнтка іх - селішча ў вёсцы
     Лопеніца Ваўкавыскага павета.
       Потвержене Мартину Пукште купли его части на Лопёницы селиўа
     у Ядвиги Стёцковича и в мужа ёе Вёнцка Подбереского навечностъ.
       Жикгимонтъ Август, Божю милостю корол и великий князь.
       Бнлъ намъ чолом бояринъ волковыйский Мартинъ Пукъшта нзъ сы-
     номъ своимъ Еранимомъ и поведил перед нами.
     Ижъ дей боярка тамошъняя жъ волковыйская наймя Ядвига Миколаевън
     Стцковича Пукьштича, братанка его, из мужомъ своимъ Веньцкоъ Подберезкъ-
     скимъ продали ему самому и его жоне и сыну его Ерониму частъ отъчизъны своее
     властное на Лопениы, то естъ селиўо со въсимъ будованьемъ, с хоромами съ стать-
     комъ, съ сады, з огороды , с полями, з гаи, з дубровами, съ сеножатьми, сь ставом з
     рекою н со въсимъ с тымъ, яко ся тая часть в собе маеть. И яко тежь отець ее Мико-
     лай на себе держал, ничого на себе не заставуючи, за двадцат и за две копе грошкей
     литовское монеты навечность. На што жь они и листь свой записьный под сведо-
     момь и печатьми некоторыхь людей добрыхь и своею тежь печатью ему дали. Ко-
     торый онь перед нами покьладал и бил намь чоломь, абыхмо на то листь нашь ему
     дали и тую куплю его листомь нашимь потвердили ему навечность.
       А такь мы, того листу ихь запсьного огледавши, з ласки нашое на чо-
     ломьбитье его то вчинли. На то дали ему нашь листь и тую куплю его вы-
     шемененую потвержаем симь нашимь листомь ему самому и его жоне, и
     сыну их Ерониму и его жоне, и ихь детемь, и напотомь будучимь ихь счад-
     комь вечьно и навеки непорушно.
       Маеть онь самь, и жона, и сынь его Еронимь, и потомькн ихь тую
     часть ее на Лопеницы на себе держати и вживати водле тое куплн своее и
     листу купьчого. 
       А на твердость того и печать нашу канали есьмо принложити к сему на-
     шому листу.
      Писан у Вильни, под лето Божего нароженя 1546, месяца
     маи 2 день, индикть 4. 
     
     РДАСА.Ф.389.Воп.1.Адз.зах.30.Л.100адв. Копия канца XVI см. Правапис адаптаваны

   http://www.archive.org/stream/poczetrodwwwie00boniuoft/poczetrodwwwie00boniuoft_djvu
     str.314 skinder         POWIĄZANIA
     str.334 stanckiewicz
     str.265

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://smolensk.alchymista.pl/2013/07/02/danina-stanislawa-pukszty/
   http://smolensk.alchymista.pl/wp-content/uploads/2013/07/w%C5%82o%C5%9B%C4%87-wopiecka-i-bereza%C5%84ska-zmniejszona-003.jpg
   http://download.maps.vlasenko.net/smtm100/n-36-041.jpg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9T3-PSZZ-X
     Korczyc Justyna [Pukszta ] †11.10.1799 Radziwiłłowicze  par.Słonim  L70

   h. Brochwicz??

   https://archive.org/stream/herbarzpolski00reisgoog#page/n146/mode/2up
      Herbarz polski  Adam Boniecki 
      Korczycowie h. Brochwicz II

   KORCZYCOWIE h. BROCHWICZ II-gi.
    Piotr Korczyc, miecznik Słonimski, podpisał elekcyę Jana III-go.
    Stefan, miecznik Słonimski, elektor Augusta II-go.
   Pewno tenże sam miecznik (N. Korczyc), wyznaczony 1707 roku
   ze zjazdu lubelskiego, do boku hetmana litewskiego.
    Floryan Dominik, na sejmiku witebskim 1722 r. (Ist Jur. Mat XXVII).
    Piotr, w województwie brześciańskiem 1726 roku (Akia IV).
   Tenże sam, czy też inny Piotr, krajczy Słonimski 1750 r. 

    Andrzej, zastawny posiadacz części Dziewiątkowic, od 
   Duninowej Borkowskiej, 1742 r. (Qr. Słonim).
    Maciej podpisał, z powiatem Słonimskim, elekcyę Stanisława Augusta.
    Tomasz, cześnik Słonimski, z sejmu 1775 r. komisarz,
   do rozsądzenia sprawy Szemiota z Krupowiczem (V. L. Vni f. 748). 
   W 1778 r. był podczaszym.
    Stanisław i Franciszek, w powiecie Słonimskim, 1764 r. (V. L.).
   Z nich Franciszek, horodniczy Słonimski 1765 r.
   Prawdopodobnie inny Franciszek, regent grodzki
   i rotmistrz Słonimski 1770 r. 

http://foto.volkovysk.by/wp-content/uploads/ziemia-2.2.pdf
   Brygidki Szydłowice

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&ved=0ahUKEwj9-YzYntnVAhUlCpoKHYEBCgA4KBAWCCUwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kasaty.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FSeria-tom2_215.pdf&usg=AFQjCNHI6-apqvNgRtc-dOfTHCotJzo1aw
  Kasaty.pl

  Korczyc Antoni, administrator majątku Szydłowice 50


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://yadi.sk/d/buMZUL3637pnF7
     Metryka Litewska
     Księga Wpisów nr 131
     Rachuba Andrzej
     str.279
       900.166106.15  Aktykacja przez ur. Jana Stanisławowicza Manowskiego 
       sekretarz JKM następującej cesji:

                     Jadwiga Hrehorówna Pukścianka
                    /               \
   I v. Jakubowa Pacewiczowa Zołgiowa                II v. Manowski Stanisław
                                         |
                                         o -- > Manowski Jan

    Początek Spraw do Metryk WKsL w Roku 1658

   https://maps.vlasenko.net/soviet-military-topographic-map/map200k.html
   https://maps.vlasenko.net/smtm200/o-35-33.jpg
   https://maps.vlasenko.net/smtm200/o-35-34.jpg

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════