B O O K S .

******************************************************************************************

HERBARZE

******************************************************************************************

Heraldyka Litewska
Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Poczet Rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku
Adam Boniecki
str.
str.265
Zygmunt August potwierdził w 1546r. bojarowi wołkowyskiemu, Marcinowi Pukszcie, i synowi jego Hieronimowi akt nabycia na Łopienicy w powiecie :Каменица: wołkowyskim (Metryka Litewska 61). Heronim, chorąży wołkowyski w latach 1569 - 1576, poseł powiatu wołkowyskiego w 1569r. ( Skarb. Danił. źr.Dziej. IV )
Herbarz polski Cz.1 - Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich
Boniecki Adam
T.9
str.202
KAMIŃSCY i KAMIEŃSCY h.ŁUK NAPIĘTY, tylko jak pisze Kojałowicz strzałę na dół kładą, w województwie nowogrodzkim. Krzysztof Radziwonowicz Kamieński, syn Krzysztofa, podstoli i ziemianin nowogrodzki, wspólnie z żoną, ks.Heleną Drucką-Horską, marszałkówną orszańską, zeznali 1632r. zapis na rzecz Bazylianów, w majątku swym Wolneńskim (AKTA XI). Mikołaj Krzysztof i Krzysztof podpisali, z województwem nowogrodzkiem, elekcyę Jana Kazimierza. Samuel Kamiński, ziemianin województwa nowogrodzkiego, powiatu słonimskiego, syn Krzysztofa, miecznika nowogrodzkiego i Izabeli z Puksztów, właściciel Rudziewicz zeznał 1669r. oblig na rzecz Bazylianów (AKTA XI). Siostra jego Rozalia.

Kamińska Izabela(dd Pukszta)
Kamiński Krzysztof
|
o -- > Kamiński Samuel
o -- > Kamińska Rozalia
Herbarz polski
Boniecki Adam
T.13
str.151
KULIKOWSCY v. KULIKOWSCY SZACIŁOWIE h. DROGOMIR ze wsi Kulikówka Szaciły, w ziemi bielskiej. Marcin, Łukasz, Feliks, Mikołaj i Jakób, synowie Bohdana Kulikowskiego, dziedzice Sacił (Szacił) Kulikówki 1580 i\, a Wojciech i Andrzej, współdziedzice tejże wsi i Żendzina 1595 r. (Wyr. Lub. 7 f. 559 i 61 f. 738). ................ Michał, syn Wojciecha i Katarzyny Bagińskiej, sprzedał część Kulikówki Szacił Antoniemu Piaseckiemu 1746 r. Michał z żoną, Marjanna z Olszewskich, pokwitowani przez Puksztę 1781 r. Syn ich Piotr 1804 r. (DW. 71 f. 501; 97 f. 561; 113 f. 714). Adam, syn Szymona, ...
Herbarz Polski
Niesiecki Kasper
Tom V
str.281 - 283[143-144]
Kościesza Herb
Strzała biała powinna być w pół prawie rozdarta, ha- czystem źelezcem prosto do góry obrócona, na niej nad rozdarciem Krzyż, pole tarczy czerwone, na hełmie trzy pióra strusie, tak go opisują, Biel. fol. 117. Paprocki w Gnia- zdziefol. 306. O Herb. fol. 301. Okol. tom. 1. fol. 468. Klejnoty fol. 60. Herb ten powiadają być nadany od Bolesława Śmiałego Króla Polskiego w roku 1072. gdy bowiem pod Snowskiem żwawej bitwie rycerz Kościesza nazwany, mężnie i długo się z nieprzyjacielem potykał, wiele też i ran w ciele swoim z tej okazyi wyniósł: widział to Bolesław, a osobliwie strzałę w ciele jego utkwioną rozdartą, i miecz w ręku, którym czy bił, czy się zastawiał nieprzyjacielowi w tej potyczce, znacznie albo złamany, albo otłuczony, dla tego na pamiątkę jego odwagi, hojny na kawalerskich ludzi monarcha, tęż mu sarnę Strzałę i miecz przez nię, niby na Krzyż złożany, w herbie nadał: który potem Kościesza od imienia tego rycerza nazwany, luboć go zowią drudzy inaczej Strzegomia. Bielski zaś powiada, że ten pierwszy przodek tego herbu był Bolesław Strzegonia rycerz, a zaś Kościesza nazwany, od szlachty Kośeieszów, którzy w r. 1143. Magnusa biskupa Wrocławskiego przy mszy i bezkrewnej ofierze, zabili, za co długo potem do żadnych honorów i urzędów, nie mieli przystępu. Zda się bardziej, że ten herb, od drugiego herbu Lis nazwanego, swoje wziął początki, tego domysłu mego popiera wielkie podobieństwo obudwu tych herbów: Jędrzej Kościesza artium bacalaureus. Paprocki. Sulisława Kościeszę czytał na liście Paprocki w r. 1190. którym Kazimierz książę Krakowski temu Sulisławowi, wieś Szerzyn darował, i jego potomstwu, co potem appro- bował Król Władysław w roku 1440. Na przywilejach także klasztoru Trzemeszyńskiego i Wąchockiego podpisali się Ko- ścieszowie, osobliwie w roku 1260. Timko Kościesza. Dobiesław Strzegomia, tak nazwany od bystrych oczu, raczej by miał mówić, od straszenia oczyma, założył wieś Strzegomia w Sendomierskiem województwie. Na liście Ziemowita ksiąźęcia Mazowieckiego danym 1440. te domy Kościeszów wyliczają, Jakóba z Mniszewa, Piotra z Kołoząb, Przypka z Kułakowa, Boguchwała z Zerzyn, Wszebora z Miroszewa, Trojana z Kobyle, Sobiesława z Męczyn, Zdzisława z Zakrzewa , w którym liście wielkie im przywileje nadal ten książę, kiedy ich wyjął z pod jurysdykcyi wszystkich sędziów, tak, żeby tylko oh sam ich sądził. Janisław Wroński biskup Płocki, z proboszcza Ś. Michała na zamku Krakowskim , i kanonika Płockiego, zgodnie od wszystkich na tę katedrę wysadzony, luboć przez siedm lat miał długie zatargi o to biskupstwo z Bernardem herbu Nowina zakonu S. Dominika kompetytorem o tęż infułę, które skończywszy, ledwo półtora lata spokojnie prezydując na tej stolicy, przeniósł się na wieczność w roku 1367. o dobra kościelne gorliwym się stawił, karności duchownej delikatnie przestrzegał: pochowany w katedrze Płockiej. Lubiński in Kitis JEpisc. Pio cen.
Herbowni.

Alexandrowicz, Beresniewicz, BlUS, Branwich Chodkiewicz^ Chodzic/a\ Chotowski, Chrząstowski\ Doliński) Dolski, Dor oho stajski) Gniewosz, Gołocki, Grzywa^ Jamiold) Jaszkowski, Jaworskie Rakowski, Kobylski, Kojałowicz Wijuk) Kołakowski, Kołozębski, Kopytkowski, Kościeski) LazarowicZ) Mężyński, Michałkiewicz, Miłoszewski) Miroszewskiy Mniszewski, Murawicki) Nachorecki, Nai^wit, Olszewskie Oroński, Prawecki) Pudliński, Pudłowski, Pukszta, Rakowski, Rudawskie Rudziejewski, Sałapski, Skorulski, Słończewski, Sopocko) StetkiewicZ) Suliszewśki, Szkleński) Szymkiewicz) Tar gon, Trojnowicz, Tronowski) Waszkiewicz) Wijuk) Wodyński, Wołk, Wołkowicz, Zakrzewskie Załuskie Zambrzycki) Zdzychowski) Zerzytlski.

Późniejsi heraldycy, jako to: Duńasewski, Małachowski, Kuropa- tnicki, Wielądek i inni następujące familie podają, jako także do herbu tego należące:
Bujalski, Rsecsyński, Wolski, Dalwicki, Siechmowicki3 Tirański, Jawor, Siekiersyiiski, Żaba, Rościelski, Slawolawogoi^ski, Zaleski, Kułakowski, Stanisławski, Zberowski, Nagorzeioski, Stryssewski, Zbiruski. Naritowics, Targoński, JSielubowicz, Wawrowski,

Nie wszyscy jednak tu położeni, jednakowym kształtem tego herbu zażywają: bo najprzód Chodkiewiczowie po prawej stronie tarczy Kościeszę zwyczajną noszą, a po lewej stronie Gryfa, jako się mówiło w trzecim tomie. Drudzy nie jeden Krzyż na rozdartej strzale, ale dwa jeden pod drugim kładą, a na hełmie pawi ogon, jako go noszą Skorlu- scy, Blusowie i Alexandrowiczowie. Inni, ze dwiemać wprawdzie krzyżami, tak jako się dopiero mówiło strzałę kładą, ale rozdartą na trzy części, tak że dwie po bokach rozdarcia, jedno we środku, na hełmie zaś trzy pióra strusie, i tym się pieczętują Puksztowie. Inni zwyczajną Kościeszą na tarczy noszą, ale pod krzyżem na rozdarciem strzały, z jednej strony jedne, z drugiej drug-ą gwiazdę przydają, w hełmie trzy pióra strusie ; jest to herb Wołkowiczów Kolenków. Inni pół krzyża tylko na strzale od lewego boku tarczy kładą, na prawym drugiej połowy niemasz; to herb Dolskich. Inni tylko same strzałę na tarczy malują, krzyża żadnego na niej niemasz, tak się pieczętują Szymkowiczowie, Mura- wiccy i Wijukowie. U Waszkiewiczów jestci strzała z krzyżem rozdarta, ale żeleźca u wierzchu nie niemasz. U Do- rohostajskich zaś na wierzch strzały żelezce rozciągnione, czyli raczej taka linia, że się zda wyrażać literę T Tau Grekom zwyczajną. Inni krzyża na rozdartej strzale nie kładą, ale tylko z jednego boku strzały jedna gwiazda, z drugiego A druga, tak się pieczętują Balińscy. Inni tylko hełm odmieniają, jako Pudłowscy, to jest dwie palmy utkwione na heł- mie noszą, krzyż pełny na tej i drugiej stronie, w każdym kącie jego cztery krzyżyki. Blus herbu Kościeszą, o tych niewiedziałem, alem się ich doczytał w MS. Ks. Kojał. Zacharias Blus w księztwie Źmudzkiem. Władysław Blus w powiecie Upitskim.
Herbarz Polski
Niesiecki Kasper
Tom VII
str.377[292]
Pukszta atoli z tą odmianą , że na strzale , nie jeden krzyż kładą: odzywają się do Wojdyłła Klawsgiełowicza, który na sejmie w Hrodeckim między inszymi Litewskimi Panami, przyjął na siebie herb Ciołek atoli jego potomstwo odstąpiwszy Ciołka, tym się pieczętuje. Kojał. in MS. Jan Pukszta Klawzgiełowicz Chorąży Wołkowyski poseł na sejm skąd był przydany ad consilia belica hetmanowi przeciwko Osmanowi Carowi Tureckiemu. Constit. 1620 f.2. Samuel dworzanin królewski poseł ziemi Wołkowyskiej na konwokacyę 1632 i na koronacyę Władysława IV podpisał pacta conventa. Jan w Podlaskiem i Stanisław w Nowogrodzkiem 1648.
Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów
Stupnicki Hipolit na podstawie herbarza Niesieckiego
Tom.II
str.23[25]
Klausgiełowicz, herbu Ciołek.M* Klausgiełowicz, herbu Kosciesza.M*
str.52[54]
KOŚCIESZA
str.277[279]
Pukszta, herbu Kosciesza z tą odmianą, że na herbie kładą nie jeden, ale dwa krzyże. Jan chorąży Wołkowyski, w wojnie Chocimskiej urzędował z ramienia sejmu przy hetmanie jako consil:belica.
BUG Oliwa-II H.10.3.5
0128735/1
Herby szlachty polskiej
Leszczyc Zbigniew
Tom I
str.61-62
CIOŁEK
KLAUSGIEŁOWICZ, Litwa pisali się także Klawsgiełowicz. Przyjeli w 1413 herb Ciołek potomstwo zmieniło jednak herb na Kościeszę, a następnie na Pukszta
str.191 - 194
KOŚCIESZA
str.193
Pukszta z przydomkiem Klausgiełowicz
Pukszta Litwa 1546 są gałęzią Klausgiełowiczów herbu Ciołek i używają tego przydomku; przyjeli herb Kościesza zmieniony:
strzała dwa razy skrzyżowana
u dołu trzy razy rozłupana,
a na hełmie trzy pióra strusie.
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej
Seweryn Uruski (hrabia),Adam Amilkar Kosiński,Aleksander Włodarski
Tom.5
str.178(182)
Horain v.Horaim h.Szreniawa
Tom.6
176(179)
Kamiński h. Łuk Napięty
Krzystof, miecznik nowogrodzki i Izabela z Puksztów
Tom.15
79(82)
PUKSZTA h. KOŚCIESZA odm. Odm. herbu - strzały na tarczy dwukrotnie przekrzyżowane. Na Litwie, noszą przydomek Klausgiełłowicz, wywodząc się od Woj dyłła Klausgiełowicza, który na sejmie Unii 1413 r. wziął herb Ciołek, lecz ten jego potomkowie zamienili na Kościeszę. Marcin, bojar wołkowyski, winien był dostawiać na potrzeby wojenne jednego zbrojnego konnego 1528 r.; w 1546 r. otrzymał przywilej na dobra (Metr. Lit.) Stanisław, cho rąży wołkowyski, kupił w 1606. dobra Sawicze w woj. nowogrodzkiem od Ja nusza Ks. Radziwiłła, lecz je sprzedał Telszewskim. Jan, chorąży wołkowyski 1619 r., komisarz wojskowy 1621., poseł na sejmy. Samuel, poseł wołkowyski 1632., dworzanin królewski. Michał, Aleksander, Jan i inni podpisali pospoli te ruszenie 1698 r. Paweł, syn Aleksandra, z synami: Edmundem i Aleksandrem wylegit. w Ces. 1841. i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej
Uzupełnienia i sprostowania
cz.IV
str.9
Horain v.Horaim h.Szreniawa
Po Frydrychu córka Ewa 1588r. za Stanisławem Puksztą Klausgiełłowiczem chorążym pow. wołkowyskiego, Ewa dziedziczyła część majątku Choroszewicze po ojcu i stryjach swoich.
Polska encyklopedia szlachecka : herby
Instytut kultury historycznej
T.3
str.294(298)
PUKSZTA czyli KOŚCIESZA odm.
W polu czerwonym - sre-
brna strzała żelaźcem do góry
u dołu na troje rozdarta, w
środku dwa razy przekrzyżo-
wana. Nad hełmem w koronie
trzy pióra strusie. Larby. Od-
miana przysługująca Puksz-
tom - Klausgiłowiczom na Lit-
wie, w wiłkomierskiem w XVII
w. osiadłym.
str.413
SKORULSKI czyli KOŚCIESZA
odm.
W polu czerwonym - sre-
brna strzała żelaźcem do góry
bez opierzenia, u dołu rozdarta,
w środku dwa razy przekrzyżo-
wana. Nad hełmem w koronie
ogon pawi lub pióra strusie lub
dwa krzyże. Odmiana przysłu-
gująca Skorulskim, Blusom,
Aleksandrowiczom i Puksztom
na Litwie.
Polska encyklopedia szlachecka : wykazy polskich rodzin szlacheckich
Stefan Janusz Starykoń-Kasprzycki
T.10
str.146(150)
PUKSZTA p. KLAUSGIEŁŁO
WICZ v. KLAUSGIŁOWICZ
v. KLAUSGIELOWICZ
h Kościesza odm. 1525;
1841 pw. Puksztaniszki troc-
ki kowieńskie. Rodzina na
Litwie osiadła bierze przy-
domek Klausgiełłowicz wy-
wodzący się od Wojdyłła
Klausgiełowicza który na
sejmie Unii w 1413 wziął
herb Ciołek lecz jego po-
tomkowie zmienili na Ko-
ścieszę.(ML., Ns., Bon., Ostr.,
Ur.).
Księga herbowa rodów polskich
Ostrowski Juliusz
T.1
str.495 (e - 514)
herb Pukszta cz. Kościesza odm.
str.263 (e - 277)
T.2
str.295 (148 e-b)
HEROLD POLSKI Czasopismo naukowe ilustrowane poświęcone heraldyce polskiej. ROK 1897
Piekosiński Franciszek
103(162)
Trzecia odmiana tego herbu w W. X. L., ze trzy rozdarcia abo trzonki na dolo kładą. Tego kleynotu używają Puksztowie w wojewodztwie Nowogrodzkim. Odzywaią się do Woydiła Klawzgelowicza który w Hrodlu przyjął herb Ciołek, ale potomstwo jego nie używa już Ciołka za herb, ale takiego, jako widzisz. Jan Pukszta chorąży Wołkowyskj. Samuel Pukszta Klawzgelowicz 1632. Wspomina go elekcia Władysława IV.
HEROLD POLSKI Czasopismo naukowe ilustrowane poświęcone heraldyce polskiej. ROK 1906
Piekosiński Franciszek
304(56)
Klawzgiełowicz - Wojdyłło Klawzgiełowicz Czuszułowicz otrzymał herb Ciołek. Puksztowie zowią się Klawzgiełowiczami Obacz Pukszta.
Staropolskie legendy herbowe
Mariusz Kazańczuk, Instytut Badań Literackich (Polska Akademia Nauk)
str.
" Nadanie Herbu Kościesza abo Strzegonia od tegoż mężnego a walecznego króla, 1072; ten ma być strzała rozdarta biała, jelca białe na niej w czerwonym polu. W bitwie sławnej u Snowska, gdy gromił pogany, Ten klejnot rycerzowi przeto jest nadany. Już długo dosyć mężnie przed królewskim okiem Patrzył wielkość poganów, by gadzina wzrokiem Gdy się potem rycerstwo zjeżdżało do kupy Po zwycięstwie fortunnym, znosząc wielkie łupy, On też strzałę rozdartą, która tkwiła w nodze, Ukazał głowę, ręce posieczone srodze. Położył i część broni, co w ręku została, Co mu w tym igrzysku szczęścia pomagała. Prosieł, by miałaż miejsce zdobyć jego ona Która na jego członkach była wyciśniona. Włożył jelca na strzałę zaraz król waleczny A dał mu to z potomstwem jego za herb wieczny, A pochwaliwszy męstwo , insze cnoty wszelkie, Dał do dzierżawy włości rycerzowi wielkie.
( B. Paprocki, Gniazdo cnoty)
str. 306,307)
Tomasza Święckiego Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób
Bartoszewicz Julian
Tom.I
str.271[280]
Pukszta herbu Kościesza, dom wLitwie, o czem mówi rękopism Kojałowicza: prowadzi ród swój od Wojdyla Klausgełowicza, który na sejmie w Heradlu przyjął herb Ciołek i potem zamienił. Jan Pukszta Klausgełowicz, chorąży Wiłkowiski, przydany do rady wojennej w wyprawie Chocimskiej przeciw Osmanowi 1620 r. Samuel Pukszta Klausgełowicz, dworzanin królewski, poseł z ziemi Wiłkowskiej na elekcyą i korpnacyą Władysława IV.
Nieznana Szlachta Polska i jej Herby
Wittyg Wiktor
Legendy i fakty XVIII w.
Rostworowski Emanuel
Nigdzie nie są tak poprzekręcane nazwy herbów. Obok zu- pełnych dziwolągów, jak „Acieniowa" (Wieniawa), „Ręka, Trzysusz", (Ręka trzeci raz), „Okolecey" (Cholewa), „Puksta" (Półorła) „Tekta" (Jelita), „Zariza" (Tarcza), może bardziej znamienne są zniekształcenia, które świadczą nie o całkowi- tym zatarciu się oryginalnej nazwy, ale
Diariusz
Jan Antoni Chrapowicki, Tadeusz Wasilewski
T.1
str.17
Pukszta Klawzgiełowicz Stanisław + po 1623, sługa Radziwiłów birżańskich już 1597
Metryka litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Województwo nowogródzkie 1690 r
Andrzej Rachuba,Henryk Lulewicz,Instytut Historii (Polska Akademia Nauk)
165 166 167 168 169 181 237
168
P. Jan Pukszta z imienia wieczystego Rohoźnicy chłopskich dymów - 2 P. Stanisław Pukszta z imienia wieczystego Rohoźnice i Zieleniewicze dymów - 2
Stanisław Mikołajewicz Pukszta Klawzgiełowicz starszy brat Michała miał też Rohoźnicę Odworczany
Wiadomości Studium Historii Prawa Litewskiego. T. 1
Ehrenkreutz Stefan
str.232(218)
Parafia Strubnicka
Pan Ludwik Pukszta z imienia wieczystego Rohoźnicy 14) chłopskiego
A z zastawnego od pana Stanisława Pukszty z chłopskiego
str.233(219)
Pan Aleksander Pukszta z imienia wieczystego Rohoźnice z chłopskiego
Pana Michała Pukszta z majętności wieczystej Rohoźnice z chłopskiego
str.234(220)
W zastawnej majętności Borków od p. Puksztów z chłopskiego
Pan Stanisław Pukszta z imienia wieczystego Rohoźnicy i Dworczan z chłopskich
str.235(221)
P. Jan Pukszta z imienia wieczystego Rohoźnicy chłopskich
P. Stanisława Pukszty z imienia wieczystego Rohoźnicy i Zieleniewicz 7)
Pan Michał Hanusiewicz z imienia wieczystego Rohoźnice od pana Pukszty mieszkającego
str.246(232)
Parafia Łyskowska
A zastawy od panów Pacewiczów i pana Pukszty, Bartłomieja Dziewiałtowskiego ze wsi Horan
Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791
Semkowicz Władysław i Kutrzeba Stanisław
str.411
str.522
str.529
str.565
Pukszta Jeronim
str.601
Polska i Litwa w dziejowym stosunku
Braterstwo Szlachty Polskiej z Bojarstwem Litewskim w Unii Horodelskiej 1413 roku
Semkowicz Władysław
str.414
herby ... Puksztów ...
str.442
Dalej Puksztowie, wywodzący się od Wojdyły Kuszulowicza, który w Horodle Ciołka przyjął, porzucili ten herb a zaczeli używać znaku do Kościeszy podobnego, zapewne swego pierwotnego znaku pieczętnego. 3)
Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. T. 3, Dokończenie epoki przedrozbiorowej
str.43
... Puksztów ....
W Drodze : dwutygodnik polityczny i literacki R.3, nr 10 (16 czerwca 1945) = nr 52
Kresowi Żołnierze
Katalog nr 14 = Catalogue No.14 : Heraldyka i wojskowość : (część druga)
399 (Bujnicki A.) Candor sarmaticae aquilae oloris concolor.
in avito olore ... Antoni Nieściuszko Bujnicki,
pocillatoris polocensis ... debito cultu honoratus.
Fon. Vilnae, 1728. knl. 11.
Panegiryk nieznany Estr. Z Herbem Bujnickichna odwrotnej
stronie karty tytułowej. Nadto dotyczy rodzin: ... Puksztów ... .
Miesięcznik heraldyczny
Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Towarzystwo Heraldyczne we Lwowie
str.73-77
Перапiс войска Вялiкага княства Лiтоускага 1528 года.
Метрыка Вялiкага княства Лiтоускага. Кн.523. Кн.Публiчных спрау 1".
Opublikowana przez Mińskie Wydawnicto "Białoruska Nauka"
PRZEGLĄDY WOJSKA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO 1528r.
Przegląd wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego został uchwalony w dniu 1-go maja 1528 roku przez Sejm Litewski. Jest to wspaniały zbiór nazwisk rodów szlacheckich, których obowiązkiem była obrona Rzeczpospolitej. W późniejszym okresie, gdy nie stało już polskiej państwowości, Przegląd był podstawą, dowodem na posiadanie praw szlacheckich, powoływanym przed min. carskimi komisjami legitymującymi.
Pukszta Marcin, b. Wołkowyski . województwa Trockiego. 103 б. Ваўкавыйскага пав. Троцкага в-д. 103
Пописы войска ВКЛ 1528, 1565, 1567 гг.
str.96(58)
Popis wojska Litewskiego 1528
Rejestr Bojarów Wołkowyskich
Marcin Pukszta 1 koń
str.222(121)
Popis wojska Litewskiego 1528
wołość Miedingony Pukszta Jan 2 konie
str.856(436)
Popis wojska Litewskiego 1567
Pukszta Heronim chorąży wołkowyski, z Lipnicy, i z Rudziewicz, i z Montetowicz stawił koni 3 zbrojnych
Попис шляхты Минского воеводства 1765 по парафиям
Пукшто Матвей
Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XlV-XVlll w
Lulewicz, Rachuba
str.
Maciej Hieronim Pukszta Klausgiełowicz Tytułowany łowczy nadworny JKM 30.III.1653 (ML 127, K.452-453) Łowczy Nadworny Urząd wystąpił incydentalnie już w końcu XVIw ale pełniący go M.Żuk zmiennie używał tytuł łowczego dw.Litewskego lub "starszego nad myślistwem naszym" Dopiero za Władysława IV rozpoczyna się ciąg przy czym w okresie od końca XVIw do dwudziestych XVIIw występowało równocześnie kilka osób z tym tytułem. Urząd początkowo wyraźnie dworski obsadzany przez towarzyszy zabaw królewskich stał się dygnitarstwem w XVIIIw.
Metryka Litewska ( w Ruskom Gosudarstwenom archive drevnich aktov w Moskwie Fonda 389
str.
Pukszta Klawsgiełowicz Stanisław
herb własny
chor. Wołk 1578
poseł żmudzki 1592-1595
namiestnik Wileński 1596-1604
zm po 1624
REJESTRY POPISOWE POSPOLITEGO RUSZENIA SZLACHTY
Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r.
Rachuba Andrzej
str.116
Rejestr popisowy szlachty powiatu wołkowyskiego

Jm. pan Stanisław Pukszta, chorąży wołkowyski *383 z imion swych w różnych powie- ciech *384, będąc sam do usługi Ojczyzny i s chorągwią stawił koni dwanaście po husarsku zbrojno, a dwa konie po kozacku z imienia Monciaków, opieki Jana Cywińskiego *385

383* Stanisław Pukszta Klausgiełowicz (Klawsgiełowicz) f 1624, chorąży wołkowyski VI 1578, pod- starości żmudzki 1590—1595, podwojewodzi (namiestnik) wileński 1596—1604.
384* Był on właścicielem Rudziewicz z folwarkiem Cichosiele, Zarzecza (pow. wołkowyski), Iszkołdzi i Łysicy (pow. nowogródzki), Dziatkowicz (pow. słonimski), Auksztoli, Pudzi i Buriułajci (Żmudź).
385* Ostatecznie Pukszta przejął (odkupił?) owe duże dobra Cywińskiego, które potem nazywały się Monciakami (Mąciakami) Cywińszczyzną i przekazał je córkom w posagu |14|.
str.117
Jm. pan Jan Pukszta, chorążyc wołkowyski *406 sam z uczęstnikami, od jm. pana marszał­ ka i mnie, chorążego, według konstytucyjej rospisanemi, stawił koń po husarsku
406* Jan Pukszta Klausgiełowicz у po 1621, syn Stanisława, chorążego wołkowyskiego.[1].
str.118
Jm. pan Zygmunt Pukszta *407 wysłał koni dwa po husarsku, sam będąc niesposobnego zdrowia za obrażeniem nogi, o co jeśliby był rekwirowany, ma to prawnie ukazać |2|.
407* Zygmunt Pukszta Klausgiełowicz 1045, chorąży wołkowyski 1625.
str.115-123
Stanisław Pukszta Klausgiełowicz, chorąży wołkowyski, ręką swą.

Spisanie obywatelów powiatu wołkowyskiego, którzy na ekspedycyjądo Inflant wyjechali w roku 1621.
str.124-128
Rejestr szlachty powiatu wołkowyskiego, która na popis się nie stawiła
Stanisław Pukszta Klausgiełowicz, chorąży wołkowyski
[podpis własnoręczny, dukt pisma inny niż tekst spisu]

Spisanie obywatelów powiatu wołkowyskiego, którzy na ekspedycyją do Inflant nie wyjachali roku 1621
Ekspedycyja inflantska 1621 roku
Kunowski Jan; Łopatecki Karol
str.191
Spisanie obywatelów powiatu wołkowyskiego na inflanty 1621 roku
3.Jego Mość Pan Stanisław Pukszta chorąży wołkowyski z imion swych w różnych powieciech będąc sam do usługi ojczyzny i z chorągwią stawił koni 12 po husarsku zbrojno i dwa konie po kozacku z imienia Monciaków opieki Jana Cywińskiego.
16.Jego Mość Pan Jan Pukszta chorążyc wołkowyski (41) sam z uczestnikami rozpisanymi stawił koń po husarsku.
17.Jego Mość Pan Zygmunt Pukszta(42) wystawił koni dwa po husarsku sam będąc niesposobnego zdrowia za obrażeniem nogi, o co jeśliby był requirowany ma to prawo ukazać.
Stanisław Pukszta Klawsgiełowicz chorąży wołkowyski ręką swą Przypisy
(12) Stanisław Pukszta Klawsgiełowicz h. Kościesza(zm.1624) konfident Radziwiłłów z lini birżańskiej, chorąży wołkowyski(1577-1624) i podstarości żmudzki z ramienia Stanisława Kiszki. Deputat do Trybunału Litewskiego z powiatu wołkowyskiego, gorliwy ewangielik (1617 wyznaczony do przejrzenia katechizmu).
(32) S.Pukszta do K.Radziwiła
(41) Jan Pukszta Klawsgiełowicz h.Kościesza, syn chorążego wołkowyskiego Samuela Pukszty. Został wybrany przez sejm na komisarza przy Janie Karolu Chodkiewiczu, który miał wyruszyć na Podole w 1621 r. Być może to ta sama osoba, która w 1608 r. została wybrana przez powiat wołokwyski na deputata do Trybunału. VL, t.3 s.176; Deputaci Trybunału s.135 W. Kojałowicz op. cit. s.103 Pubikacje podają tytuł chorążego powinno być chorążyca wołkowyskiego
(42) Zygmunt Pukszta Klawzgiełowicz (zm. po 1636) podkomorzy wiłkomirski, syn chorążego wołkowyskiego, wybrany deputatem na Trybunał Litewski w 1606 r. i posłem na sejm w 1611, 1613. Znany działacz protestancki mający ścisłe kontakty z miastami pruskimi. U Augustyniaka , op. cit., s.338; Deputaci Trybunału, s.129.
(102) Po umowie o wystawienie 50 - osobowej roty arkebuzerów w zamian za uwolnienie powiatu od pospolitego ruszenia Stanisław przybył do obozu wojskowego pod koniec XI i I XII udał się wraz z hetmanem litewskim do Birż. W przybyłym do obozu oddziale powiatowym aż 5 żołnierzy było jego krewnymi.
Diariusz,AGAD,AR IV,syg.1a,k.273v.;
H.Wisner, Wojsko Litewskie 1 połowy XVII w, cz.I,SMHW 19(1973),I,s.112
Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)
Łopatecki Karol
str.530
Stanisław Pukszta Klawsgiełowicz
Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie,
od roku 1732 do roku 1782, wydanego.
Kaczmarczyk Zdzisław
Tom.III
str.352
Konfederacya Generalna
Konwokacyi Główney Warszawskiey Uchwalona Roku P. 1632 Dnia 16 Lipca
podpisał:
Samuel Pukszta Klausgiełowicz Poseł Powiatu Wołkowiskiego
str.366
Akta Seymu Walnego Elekcyi Nowego Króla Roku 1632 Dnia 27 września podpisał Samuel Pukszta Klauphzgiełdowicz
BUG II P.7.3.1
Syg - 083855
W służbie hetmana i Rzeczypospolitej:klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640)
Augustyniak Urszula
str.293
42. Klawsgiełowicz Pukszta h. Kościesza odm. (Koj. Compendium. k. 108; Niek. VII, k. 577) Stanisław (drugi syn Stanisława chor. wołkowysk. zm. w 1624) jako por. JK Madalińskiego w wyprawie smol., otrzymał nadanie od Wł IV włók 80 w stanie wopieckim w obozie Archanioła
23 IV 1634 [RGADA, fond 12, nr23 (Dieła o Polsze) k.120v.; ibid, fond 389 ML nr 108, f. 120-121
23 IV 1634 :SML, VIII, k.70 f.120 ibid k.91, f.639:
potwierdzenie przywileju?) tenże? otrzymał konses na cesję 80 włók w stanie wopieckim
:SML, VIII, K.91, f.657; k.94v, f.771) konfident: kalwinista
BUG II 397250
Syg - W.31.1.1.4
Konferencja Lituanistyczna - PAN
str.89
str.91
str.96
Nazwisko i imię / hasło: Zaleski Michał (VII).
Tytuł: Sprawa WW. JJ. Panstwa Tadeusza i Eleonory z Niemcewiczow Sadowskich Starościcow Słonimskich. Przeciwko WW. JJ. PP. Kaietanowi Sadowskiemu Starościcowi Słonimskiemu Kawalerowi Orderu Bawarskiego Antoniney Bogusławskiey Matce Appollonii Corce z dokładem Opiekunow Jozeffowi Tarassowskimu Posessorowi Arędownemu Głębokiego od Bogusławskich Tadeuszowi, i Zofii primo Łępickiey 2-do voto Puksztum tudzież Janowi Kaminskiemu od Puksztow Arędownemu tegoż Głębokiego w drugiey części Possesorow.
Miejsce i rok wydania: (1798).
Opis/komentarz: fol., k. 1 nlb.
Dopis.: Zaleski.
Lokalizacja: Uniwersytet Wilno.
Nazwisko i imię / hasło: Zambrzycki Euzebiusz.
Tytuł: Conclusiones Theologicae ex tractatibus De vera Christi Ecclesia, Romano Pontifice, Conciliis, Deo Uno, Trino, Incarnatione Verbi, Sacramentis in genere, et in specie videlicet Baptismo, Confirmatione, Eucharistia, ac Sacrificio Missae. Quas sub tempus capituli provincialis Provinciae Lithvanae Omnium Sanctorum Ordinis Carmelitarum A.R.O. publicae defendendas suscepit Fr: Mauritius Pukszta S. Theologice Cursor Studii Vilnensis Alumnus cui praeerit R. Pr. Eusebius Zambrzycki S. Theologiae Magister Regens Studii (ozdobnik).
Miejsce i rok wydania: Anno Domini 1793. Die 12 Maii. B. m. b. r. (1793).
Opis/komentarz: w 4ce, kart 12 nlb., (oznacz. A—C4).
Lokalizacja: Nar.
Opisanie historyczno-statystyczne powiatu rossieńskiego gubernji kowieńskiej, z dodaniem listy
poprawnej generalnych starostw b. Księztwa[!] Żmudzkiego i popisu szlachty żmujdzkiej 1528 r.

Buszyński Ignacy
str.33(39)
str.166(172)
Wypis z Metryk Litewskich popisu Szlachty księztwa Żmujdzkiego 1528r.
Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku.
          Powiaty lidzki, oszmiański i wileński.

Malewski Czesław
str.329
Pukszta *215
folw. Samiszcze (1795) – par. trabska

*215
Adam Pukszta – rotmistrz pow. wołkowyskiego, lat 65, z Samiszcz
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 79, s. 214).

str.527
Hurczyn (Gurczyn) *589 h. Kruposin
... maj. Szulniki (1855 r.; z wsiami: Szulniki [chłopi: Pagada, Pukszta, Zdanowicz], Goza

str.630
str.631
Łopaciński *986 h. Lubicz
... z Książąt Ogińskich ...
wieś Wierzówka [chłopi] ... Pukszta ...

str.729
Ptaszycki folw. Czerwony Bór
(140 dz. – Leona w 1867); Wilno 1898–1912.

str.730
Ptaszyński *1356
dwór Mejszagoła (1817–1818) – par. mejszagolska; Rudomina (1818) – par. rudomińska; Wilno 1805–1845.

*1356
Adam Ptaszyński s. Adama i Marianny Frankowskiej (*ok. 1784) – przybył z Królewstwa pol. do Wilna w 1805 r., gdzie postąpił do gimnazjum wileńskiego
(LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 420, s. 203).

str.730
Pukszta (Pukszto) *1360 h. Kościesza, Pobóg
wieś Przewoźniki (1801) – par. bystrzycka; zaśc. Łabaniszki (1832), wieś Słobodka (1827) – par. ławaryska; Wilno 1816–1894.

*1360
Paweł Pukszta – sekr. gub. w 1825–1826, ż. Elżbieta Rodziewicz
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 11, s. 3v; vol. 12, s. 2);
*1360
Edward Pukszta – dr.med. w 1851 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 168, s. 329, nr 123).
Antemurale t. IX
Witold Kamieniecki
str.163
Chorążowie w Parlamentaryzmie Litewskim przed Unią Lubelską

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 7, z. 1/4 (1893)
str.441(459)
... Wreszcie żałosna sprawa JMci pana Pukszty, chorążego Wiłkomirskiego, która obchodzi securitatem i powagę sędziów głównych trybunalskich z swawolnymi mie- szczany wileńskimi, aby surowie bez przewłoki sądzona była.

Acta Collegii Suprasliensis
     T.16
     Powstanie 1863 r. : Podlaskie epizody
str.109
Okolica Świerzbienie Parafia Goniądz
55)szlachcic JAN PUKSZTA. Miał 45 lat. Był synem Ignacego.
Wzwiązku z powstaniem został aresztowany. W domu została żo-
na Julia lat 30 i czworo dzieci: Emilia lat 13, Wiktor lat 9,
Stefania lat 6 i Antonina lat 3.
Rodzina uprawiała 17 dziesięcin ziemi •180
Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim
Janina Jakubianiec-Czarkowska
Paukszta Antoni Gasparyszki
******************************************************************************************

AGAD

******************************************************************************************
AGAD,AR,dz.IV,syg.1a,k.273v.; Diariusz
AR,dz.V,6788;s.4-6 Stanisław Pukszta Klawsgiełowicz do Krzysztofa Radziwiła
31.10.1597 z Mińska
AR,dz.V,6788;k.10-15 Stanisław Pukszta Klawsgiełowicz do Krzysztofa Radziwiła
10.07.1598 z Wilna
AR,dz.V,6788;s.43-47 Stanisław Pukszta Klawsgiełowicz do Krzysztofa Radziwiła
23.11.1608 z Choroszewicz
AR.dz.V,6788 Stanisław Pukszta Klawzgiełowicz do P.Progulbickiego
10.10.1615 z Rudziewicz
AR,dz.V,6788 Stanisław Pukszta Klawsgiełowicz do Krzysztofa Radziwiła
13.IV.1616 Słonim S.Ochman Sejmy
AR,dz.V,6788;s.89-91 Stanisław Pukszta Klawsgiełowicz do Krzysztofa Radziwiła
22.06.1622 Czernichowa
AR,dz.IV,k.293;s.21 Krzysztof Radziwił do Stanisława Pukszty Klawzgiełowicza
06.05.1599 z Zabłudowa
AR,dz.IV,k. ; Krzysztof Radziwił do Stanisława Pukszty Klawzgiełowicza
24.03.1615 Warszawa AR,dz.IV,k.302;s.60 Krzysztof Radziwił do Stanisława Pukszty Klawzgiełowicza
25.02.1617
AR,dz.IV,k.306;s.46 Krzysztof Radziwił do Stanisława Pukszty Klawzgiełowicza
18.04.1619 z Wilna
AR,dz.IV,k.306 Krzysztof Radziwił do Stanisława Pukszty Klawzgiełowicza
04.V.1621
AR,dz.IV,k.310 Krzysztof Radziwił do Stanisława Pukszty Klawzgiełowicza
30.V.1623 Dolatycze
Krzysztof Radziwiłł do Stanisława Pukszty, , AGAD
Sarmackie Theatrum IV
Studia o literaturze i książce dawnej
str.63
Przypis 17* Samuel Pukszta Klawzgiełowicz
Archiwum Warszawskie Radziwiłłów
PL AGAD f. 354 Dział I nr 8186
Samuel Pukszta z żoną Anną sprzedaje dobra Iskołdz z folwarkami
Lawinii z Korca Radziwiłłowej starościnie wysztynieckiej. 1635.08.20
AR;dz.I;1016 oryg., pergamin, 1 k. o wym. 65 x 46,5 + 11 cm; 5 piecz.
Архивный шифр: PL AGAD f. 354 Dział I nr 8186 Заголовок: Samuel Pukszta z żoną Anną sprzedaje dobra Iskołdz z folwarkami Lawinii z Korca Radziwiłłowej starościnie wysztynieckiej. Дата: 1635.08,20. Размер: 1 k. Язык: pol. История хранения Прежняя сигнатура: AR dz. I nr 1016 Физические характеристики и технические требования oryg., pergamin, 1 k. o wym. 65 x 46,5 + 11 cm; 5 piecz.
Archiwum Warszawskie Radziwiłłów
Archiwum Główne Akt Dawnych
Sprawa plebana iszkołdzkiego z Puksztem oraz z księżna Lawinią
o grunty kościelne oraz zatracone podczas wyprzedaży Iszkołdzi
kościelne naczynia i rozmaite operaty. 1629 - 1697
Żywoty biskupów wileńskich T.II
str.128(340)
Samuela Puksztę
******************************************************************************************

RELIGIA

******************************************************************************************
Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej
Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914
Piotr Paweł Gach
str.459
" Augustynianie Eremici w 1864 Dom w Cesarstwie Rosyjskim Charakter Diecezja Okręg Adm. Miejsce Konwent Żmudzka Gub. kowieńska Kowno Klasztory zakonów żebrzących ok.1864 Podstawowe żródła: Elench. cleridioec. Telsen. 1864 str.103 - stąd położenie domu w obrębie diecezji oraz fakt że przełożonym konqwentu był O. Strzedziński nie wymieniony w innych żródłach. Liczba zakonników ustalona na podstawie wspomnianego żródła oraz informacji o represjonowanych zakonnikach, które podaje: P.Kubicki Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861 - 1915 Sandomierz 1936. cz.2, t.3, str.528-539 wymienieni są ojcowie G.Mongiałło(do 2.V.1862r. w cytadeli Wileńskiej a potem prawdopodobnie w klasztorze Kowieńskim) Pawłowski, Pietkiewicz, Bartłomiej Pukszta, J.Szawkliński oraz kleryk M.Kulwiec(tamże str.526-528) tamże cz.2, t.1, srt.383 wiadomość o dwu innych augustynianach Wikarowskim i Czyżewskim. Razem w konwencie było8 kapłanów i 1 kleryk a ponadto poza nim przebywało 2 ojców patrz tamże cz.2, t.1, str.536-538(ks. M.Swolken zesłany do guberni tomskiej pod dozur policji; cz.2, t.1, str.953 i cz.2, t.3, str.530-536 (ks.M.Stański zamieszkały u bernardynów w Cytowianach) Dwóch kapłanów spełniało funkcje parafialne w diecezji żmudzkiej patrz; Elench. cleridioec. Telsen. 1864 str.105(ks.Zaręba w parafi Nowo - Aleksandrowsk ) str.103(ks.Saulit w parafi Skurule - Janów filia Kulwa)
Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 :
materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych
Kubicki Paweł
Cz.2 Dawna Litwa i Białoruś
T. 3 Za sprawę ojczyzny, kler świecki (P-Ż) i kler zakonny.
str.529
Pukszta Bartłomiej
Siedm siedmioleci, czyli pół wieku życia: pamiętnik i przyczynek do historji polskiej w Ameryce
Kruszka Wacław
T.2
str.259
str.273
str.427
wymieniony tylko z nazwiska i okoliczności ksiądz prałat Wiktor Paukszto z Clevland. O. (1906)
Historja polska w Ameryce: od czasów najdawniejszych aż do najnowszych
Kruszka Wacław
T.XII
str.20
6. Parafia Najśw. Serca w Cleveland, Oh. (Casimir Street, założona r. 1892.) Drugą z rzędu parafię polską w Cleveland założył ks. Orzechowski. W roku 1896. objął ks. Paweł Ćwiąkała, były profesor seminaryum w. Detroit, ściągnięty z Galicyi przez ks. Dąbrowskiego. Gdy ks. Ćwiąkała powrócił do Europy, nastąpił tymczasowo ks. Franciszek Węgrzynowski, wyświęcony w podeszłym wieku, były asystent ks. Misickiego w Shamokin. Później proboszczem został ks. Wiktor Szyrocki, którego jakiś czas zastępował ks. Wiktor Paukszto, protonotaryusz apostolski. Parafia ta ma około 300 familii, posiada kościół, szkołę i dom sióstr pod jednym dachem, i osobno plebanię. Do szkoły parafialnej chodzi przeszło 300 dzieci, które uczy l świecki nauczyciel i 4 siostry Felicyanki. DIECEZJA HARRISBURG, PA parafia ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 106 N. Cherry St. Shamokin PA 3 11 Józefinek ST. STANISLAUS KOSTKA Sacramental Records kept at: Mother Cabrini, Established 1955 214 Nroth Shamokin Street, Shamokin, PA 17872 Tel 717-648-4512, Fax 717-648-1209
Partia wobec religii i kościoła
Fijalkowska Barbara
str.222
zmieniono lub obsadzono wakujące referaty do spraw wyznań P.P.R.N-owych następującymi osobami Lidzbark Warmiński - Paukszto Zenon
Ленинградский мартиролог: 1937-1938
Д. И Богомолов
T.4
str.360 - 361
Paukszto Michał Augustynowicz *1888 wieś Pasieka koło święcian Paukszto Józef Augustynowicz *1897 wieś Pasieka koło święcian Paukszto Napoleon Augustynowicz *1892 miasto Krasnogwardiejsk +20.12.1937 Leningrad
Паукшто Михаил Устинович, 1888 г. р., уроженец д. Пасека Свенцянского у. (по др. данным ст. Игналина) Виленской губ., литовец, беспартийный, нач. материального склада ст. Петрозаводск Кировской ж. д. Арестован 27 августа 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 2 декабря 1937 г. приговорен по ст. 58-9 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 10 декабря 1937 г. Паукшто Иосиф Устинович, 1897 г. р., уроженец д. Пасека Свенцянского у. Виленской губ., поляк, член ВКП(б) в 1931-1937 гг., инструктор по отоплению 7-го вагонного участка Кировской ж. д., проживал: г. Ленинград, 6-я Советская ул., д. 8, кв. 26. Арестован 22 ноября 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 2 декабря 1937 г. приговорен по ст. ст. 19-58-8-9-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 10 декабря 1937 г. Паукшто Наполеон Устинович, 1892 г. р., уроженец г. Красногвардейск Лен. обл., литовец, беспартийный, нач. 9-й дистанции службы пути Кировской ж. д. Арестован 22 ноября 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 14 декабря 1937 г. приговорен по ст. ст. 58-7-9-11 к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 20 декабря 1937 г.
Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939: martyrologium
Dzwonkowski Roman
str.386
Paukszta Augustyn | o -- > ks.Paukszta Emilian
Kościół greckokatolicki w zaborze rosyjskim około 1803 roku
Radwan Marian
str.88
gubernia grodzieńska. powiat grodzieński
Parafia Kolator Nazwisko Wiek
Skidel Księżna Czerwentyńska Pukszta Aleksander 46
**** źródło: Wizyty (otczotnyje swidienije) uniatskich cerkwiej i monastyriej za 1804 god
RGIA f.824 op.2 d.118 k.1-57****
Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси
Виленскій учебный округ
Tom 13
str.133
wielebny ksiądz Aleksander Pukszta
Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988
Dzwonkowski Roman
str.
Paukszta Emilian s. Augustyna (1883 - 1908 - ?). Należał do archidiec. mohylewskiej. Był absolwentem metropolitalnego seminarium duch. w Petersburgu. W latach 1911-1919 był zastępcą administratora kościoła (parafii) św. Piotra i Pawła w Moskwie. Aresztowany we wrześniu 1919. Od początku lat dwudziestych przebywał w USA, gdzie był proboszczem par. Chester niedaleko Filadelfii. ****Źródła: [14: 1917, 1926-1932]; [262].****
Паукшта Эмилиан Августович Родился в 1883 году в Литве. Окончил ДС в СПб и в 1908 — был рукоположен. С 1911 — заместитель администратора прихода Свв. Aпп. Петра и Павла в Москве, где в сентябре 1919 — был арестован как литовский заложник. Помещен в Андрониковский концлагерь. 16 января 1920 — в Коллегию МЧК было подано ходатайство Политического Красного Креста об освобождении о. Эмилиана с поручительством двух коммунистов-литовцев. В марте 1920 — освобожден из лагеря и выехал по обмену в Польшу. Позднее жил и работал в США, где и скончался (точная дата и место смерти неизвестны). ГАРФ, ф.8419, оп. 1, д. 231, л. 23—24; Dzwonkowski Roman SAC. С. 386.
str.
Paukstis Jan Paukstis Włodzimierz - może imię ojca? niedaleko Dubno jezuita z Wilna 10 lat przebywał w łagrach. Po uwolnieniu w 1959 pracował konspiracyjnie w 1955 - 58 jako duszpasterz na syberii wśród wiernych różnej narodowości w tym Polaków. Od końca lat 60 do początku lat 70 był ukrytym duszpasterzem katolickim wspólnoty polskiej w Zdałbudowie*74(ukr. Здолбунів)(Wołyń) gdzie władze sowieckie w 1960 zamkneły kościół Podczas przyjazdów i pobytu w tym mieście odprawiał msze św. i udzielał sakramentów św. w domu Antoniny Czerniewskiej przy ul. Franki. Z wiernymi w tym mieście prowadził korespondencję w języku polskim. Konspirancyjnie pracował też Żytomierzu a później na Wileńszczyźnie. Ks. Bukowiński w swoich wspomnieniach z Kazachstanu pisze w lat 55 - 58 najszerszy zasięg terytorialny w pracy misjonarskiej zrealizował jezuita Jan Pukszta. Działał on od Uralu na zach. aż po Jakucję na pół - wsch. Niestety podobno na rozkaz swoich władz zakonnych objął parafię na Wileńszczyźnie i parę lat później umarł.
Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej
Borkowska Małgorzata
T.3 - Wielkie Księstwo Litewskie i Ziemie Ruskie Korony
str.34
GRODNO - BRYGIDKI Klasztor pw.Zwiastowania Najświętszej Marii Panny założony w 1636 przez Krzysztofa Wiesiołowskiego i jego żonę Aleksandrę Sobieską. Pierwsze zakonnice sprowadzono z Lublina. Zachowała się pełna metryka klasztoru i stosunkowo liczne archiwalia oraz notatki badaczy z przełomu XIV i XX w. Klasztor ten ostał się kasacie carskiej jako dom zbiorczy ale po edykcie tolerancyjnym władze diecezjalne osadziły w nim siostry nazaretanki, kamuflując je przed rządem rosyjskim jako nowicjuszki brygidek, a tym samym faktycznie kasując brygidki.
Elżbieta Pukścianka/Pukszta/Puksta(?)
dobra Rohoźnica należały do Puksztów urodzona około 1663 nowicjat zaczeła 18.01.1693 profesura 05.09.1694 chórowa ale nie konsekrowana zm.15.05.1734 *Catalog Podlewski
Marianna Suchodolska
ur.ok. 1702 now.30.08.1716 prof 25.09.1718 chórowa kons. 23.09.1725 zm. 13.08.1737 *Catalog Podlewski
Teresa Suchodolska
ur. ok. 1702 now. 11.07.1723 prof. 17.09.1724 chórowa kons. 23.09.1725 zm. 25.11.1726 *Catalog Podlewski
Bibliografia Archiwum Prowincji Nazaretanek w Warszawie Catalog albo porządek i pamięć (metryka Brygidek Grodzieńskich) Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie LVIA rkps. F.694 op.1 ob. 4008, 4014, 4020 Biblioteka Litewskiej Akademi Nauk BLAN rkps. F.43-20432 (metryka bractwa najświętszego serca) Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Petersburgu RGIA rkps. F.882 op.12d 3758 DUBNO - KARMELITANKI dawnej obserwacji niedaleko Здолбунів Ludwika Pauszanka/Pausza Teresa o. michał stolnik owrucki m.marianna rybińska ur.1726 - 1788
BUG II 387341/3
Syg - H.10.3.3
******************************************************************************************

REFORMACJA

******************************************************************************************
Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce hr. Walerjana Krasińskiego
Walerjan Skorobohaty Krasiński, Jul Bursche
T.2, cz.2
str.211[220]
Zbory ewangielickie w W.K.L. 45. Iskołć, p.nowogródzki. Stanisław Pukszta Kławsiutowicz patron zapisuje 100 zł. 1628r. 1620 kaznodzieja ks. Reczyński i patron Stanisław Pukszta Kławsiutowicz 1620 r"
Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej
Merczyng Henryk
str.87(93)
45. Iskołć p. nowogródzki. Stanisław Pukszta Klawsiutowicz patron zapisuje 100 zł 1628., kaznodzieja ks. Reczyński; patron Stanisław Pukszta Klawsiutowicz 1620r.
Odrodzenie i reformacja w Polsce
Instytut Historii (Polska Akademia Nauk)
str.85
str.89
str.97
Sapiecha wystąpił o odebranie kalwinom parafi i Iszkołdzi w powiecie nowogrodzkim. Kościół został zbudowany 1449 przez namiestnika witebskiego i smoleńskiego Niemirowicza, patronem w 1620 był Stanisław Pukszta Klawsiutowicz
BGU cz II S. C.II 315
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim
Urszula Augustyniak
str. 78 - 100
 6. Krzysztofa Radziwiłła zw. Piorunem
10. Krzysztofa II Radziwiłła
11. Janusz Radziwiłł
Zabytki z wieku szesnastego
Zbiór Pomników Reformacji Kościoła Polskiego i Litewskiego
str.137[153]
str.143[159]
str.161[177]
Testament Krzysztofa (Pioruna) Radziwiłła wypis z ksiąg grodzkich z d. 4 grudnia 1603 r.
str.165[181]
str.170[186]
... Panu Pukszcie pięćset złotych polskich jurgieltu. A iż teraz na dworze swym niemal wszytko nowotne sługi mam, gdyż dawne wsiami, urzędy, jurgielty opatrzył a niektórym i u Królów Ich mości Panów Swych opatrzenie zjednał.
Akta Synodów prowincjalnych Jednoty Litewskiej: 1611-1625
str.51
str.56
JE-M Pan Pukszta Chorąży Wołkowiski
Szydłowo (dawniej: Szydłów, lit. Šiluva) - miasteczko na Litwie w okręgu kowieńskim.
******************************************************************************************

GAZETY DAWNE

******************************************************************************************
KURJER WARSZAWSKI 18.07.1830 nr.190
Dziś o godzinie 5 po południu przeniesione
będą na smętarz Powązkowski zwłoki ś.p.
WJP. Józ: Pukszty tutejszego Obywatela,
właściciela Drukarni i Księgarni. Żył lat 54.
Księgarnia jego złożona po większej części z dzieł
Polskich iest jedną z najdawniejszych w Warsz:
KURJER WARSZAWSKI 14.03.1823 nr.62
Wczorajszej nocy, nagle żyć przestała Małżonka JPana Pukszty tutejszego księgarza.
KURJER WARSZAWSKI 20.04.1822 nr.94
przyjechali do Warszawy
Pukszta Józef obywatel Siedlec
KURJER WARSZAWSKI 28.12/09.01 1858, nr 7
Józefa z Puksztów Kaczkowska, b. Dziedziczka dóbr
ziemskich, przeżywszy lat 28, zaonegdaj życie zakończyła;
pozostały Mąż wraz z Córką, zaprasza Krewnych i Przyjaciół
na exportację zwłok dziś o godz: 4 1/2 z południa ,
z Kaplicy XX.Karmelitów na Lesznie na smętarz
Powiązkowski odbyć się mającą.
https://polona.pl/item/19167185/0/ Kurjer Warszawski. R.33, nr 240 (14 września 1853) str.4 do Moskwy; Pukszta Edm
KURJER WARSZAWSKI 26.02/10.03 1858, nr 66
(A.n.)Na skon nieodżałowanej pamięci Teressy-Józefy
z Puksztów Kaczkowskiej, zmarłej w dniu
6m Stycznia 1858 roku:
„Pokój Twej duszy czysty Aniele,
Kiedy już ziemski rzuciłaś świat,
Niech Ci płynie raju wesele,
Do nieskończonych wieczności lat.
W BOGU ostatnie szczęścia nadzieje,
Kiedy nam w śmierci uderzą dzwon,
Przeszedłszy w smutku życia koleje,
Że z Tobą w niebie podzielim tron". - Józef K......
Wiek : gazeta polityczna, literacka i spółeczna. R. 4, 1876, nr 31
str.3
Przyjechali do Warszawy w dniu wczorajszym
Hotel Paryzki
Pukszta Ernest dr. z Białegostoku
Biesiada Literacka 1883 t.16 nr398
str.6[102]
Ksiądz-Rotmistrz ze wspomnień gajowego z Wawra - Jerzy Laskarys
Żmujdzin, Pukszta, pan zaścianka,
Żona jego też Dukszeiallka.
https://polona.pl/item/25945189/0/ Biesiada Literacka : pismo literacko-polityczne illustrowane R. 33, t.66, nr 27 (2 lipca 1909) str.5 Wiktor Gomulicki Siudme amenImci Pana Mokrzeckiego
https://polona.pl/item/25945204/0/ Biesiada Literacka : pismo literacko-polityczne illustrowane R. 33, t.66, nr 42 (15 października 1909) str.6 Wiktor Gomulicki Siudme amenImci Pana Mokrzeckiego
Dziennik Białostocki środa 25 kwietnia 1928r
str.4
Zgubiono dowód osobisty wydany przez Starostwo Białostockie na nazwisko
Pukszty Zygmunta syn Albina rocznik 1889 i książeczkę wojskową wydaną przez
PKU Białystok i dowód osobisty wydany przez Starostwo Białystok na imię
Pukszty Stanisławy córka Fabiana zam. Strękowo-Góra gmina Chlebiodki
powiat Łomża.
Dziennik Białostocki 1932.11.15 R. 10 nr 316
str.4
Kradzieże
— Jadwiga Pukszta (Biało-
stoczańska kol.II),skradła
Stefanii Narchel (Wąska 10)
palto damskie wartości 85 zł.
KURJER LITEWSKI Z CZWARTKU 25 I. (7 II) 1907 No.19
str.3
Kronika Sądowa
Pow. wileński. W niedzielę, d. 21 stycznia, we wsi Galgach (gm. mickuńskiej)
na weselu u włościanina Jakszty powstała bójka. Ofiarą jej stał się
robotnik papierni Kuczkuryskiej, J. Pukszta, którego zabito. Jak twierdzą
naoczni świadkowie, zabójcy Pukszty mieli już przed jego przybyciem
przygotowane pałki; gdy wszedł, zgasili światło i zaczęli go bić.
Nieszczęśliwy próbował uciekać, lecz go rozbestwieni napastnicy dognali.
KURJER LITEWSKI No.54
str.2
Ofiary na pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie ...
Marja Pukształa 3 rub.
KURJER LITEWSKI No.58
str.3
Wilno, środa, dnia 9 (22) listopada 1905 roku.
W Kurierze No.54 zaszła pomyłka w nazwisku p. Marij Pukszta.
KURJER LITEWSKI
str.4
No.66 Wilno, środa, 22.03.(4.04) 1906 (167)
OFIARY złożone w Administracji „Kurjera Litewskiego"
Na kościół w Miorach dotąd złożono 66 rb. 50
kop. W dalszym ciągu złożyli: Z. A. 50 k.,
Marja Pukszta 2 rb., Bronek Bułhak 2 rb. Ogółem
4 rb. 50 k. Razem z poprzedniemi 71 rb.
Na reparaoje kościoła św. Anny w Wilnie dotąd
złożono 8 rb. 50 k. W dalszym ciągu złożyli:
Bronek Bułhak 1 rb. Razem z {poprzedniemi 9 rb. 50 kop.
Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. R. 26, 1907, nr 9 (309)
str.30
Dla trędowatych O. Bezyma na Madagaskarze
P. Marya Pukszta z prośbą o modlitwę --- 25 kor.
Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. R. 27, 1908, nr 3
str.28
Dla X. Chapuis, misyonarza w Annamie
P.M. Pukszta z W. --- 7.50 kor
Dla O. Beyzyma na Madagaskarze
Za spokój Duszy Bolesława C. (M.P. z W.) --- 25 kor
Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. R. 27, 1908, nr 5
str.28
Dla O. Beyzyma dla trędowatych na Madagaskarze
Pułkownik M.Pukszta za duszę ś.p. Bolesława C. --- 50 kor
Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. R. 29, 1910, nr 3
str.28
Dla chorych i trędowatych w Angoni (Afryka)
Na ręce X. Łaszczyka T.J. za spokój duszy Bolesława C. --- 50.80 kor.
" " " Marya Pukszta z Wilna --- 15.24 kor
Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. R. 29, 1910, nr 9
str.28
Dla O. Hillera T.J., misyonarza w Angonni (Zambeza)
M.P. za spokój duszy ś.p. Bolesława dla chorych --- 25.30 kor
Marya Pukszta za spokój duszy ś.p. Bolesława dla chorych --- 12.65
Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane. R. 30, 1911, nr 3 (351)
str.30
Dla chorych w misyi O. Hillera T.J. w Afryce
Marya Pukszta --- 15.23 kor
Za spokój duszy ś.p. Bolesława --- 17.77 kor.
Missye Katolickie. Czasopismo Ilustrowane Miesięczne. 1913 R.32 nr4
str.30[116]
Na polską misyę w Rodezyi w Afiyce południowej:
W. x. A. Lazarewicz z M. dla X. Lazaiewicza w Rodezyi
Marya Pukszta z W. --- 53.34 kor.
Missye Katolickie. Czasopismo Ilustrowane Miesięczne. 1913 R.32 nr12
str.28[340]
Na misyę polską w Rodezyi
M.Pukszta za †Bolesława, za ††Henryka, Aleksandra
Pelagii, Ludwika, i ofiara z kosztowności (10 rb.) --- 35.58 kor.
Nadwiślanin, 1865.04.28 R. 16 nr 49
Wilno. W "Vileńskim Wiestniku (nr. 72J czy-
tamy odezwę rządu gubernjalnego grodzieńskiego, wzy-
wajacę do powrotu do kraju następujące osoby:
II. z powiatu białostocldego: 1) Włodzimierz Namietkie-
wicz, uczeń gimnazjum W Białymstoku; 2) Józef Lencze-
wski; 3) Djonizy Pomian; 4) Władysław Srugiedziński;
5) Aleksy Pukszta; 6) Władysław Kanarzewski,
Kurjer Poznański R.20, nr 147 (27 czerwca 1925)
str.9
"Jaczejka" komunistyczna w Bydgoszczy
Dziennik Poznański : wychodzi codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświętnych R.67, nr 154 (7 lipca 1925)
str.3
Z wielkiej chmury mały deszcz...
proces polityczny w Bydgoszczy
Stadjon : tygodnik poświęcony sprawom sportu i przysposobienia wojskowego R.1, nr 13 (27 czerwca 1923) R.1, nr 13 (27 czerwca 1923)
str.12
Pukszta "Resursa" Łódź
Polska Zbrojna R.10, nr 132 (16 maja 1930)
str.4
Listy z Łodzi
W wyniku zebrania zawiązane zostało Koło
pod nazwą "Koło - Widzew" z zarządem w skład
którego weszli p.p:
... Pukszta Marjan ....
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny T. 10 (2016)
str.77
Ewa Bohusz-Rubaszewska
Spacer po cmentarzach. Śladami wybranychrodzin z Czyżewa i okolic
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny T. 12 (2016)
str.157
Ewa Bohusz-Rubaszewska
Spacerów po cmentarzach ciąg dalszy : jeszcze o czyżewskich rodzinach, genealogii i starych nagrobkach
Zarembów I v. Pukszty, II v. Arciszewskiej Cmentarz w Łomży
voto Andrzejowej Pukszty, secundo voto Justynowej Arciszewskiej. (Źródło: zbiory własne)
Wieczorna Gazeta Wileńska : niezależne pismo codzienne R.5, nr 114 (27 kwietnia 1938) = nr 1426
str.4
Listonosz zdefraudował.. 3 zł
Kierownik Agencji Pocztowej
w Bezdanach powiadomił policję,
że listonosz przywłaszczył
na szkodę Władysława Pukszty
z pobliskiej wsi, nadesłane mu pieniądze,
sam zaś sfałszował na przekazie
podpis odbiorcy.
Koło Młodzieży : organ kół młodzieży wiejskich :
dodatek do "Ziemi Wileńskiej". R. 3, nr 6/7 (czerw./lip. 1938)

str.20
, kierownika Wojew. Związku M W. kol. Zygmunta Machowieckiego, instruktora kol B. Pukszty i pp
Nowy Kurier Warszawski 1941, nr 215 (11 września)
str.4
Mariana Pukszty, Radzymin, uL 3-go Maja 12. 1853 Zaginęły lewity lombardowe Nr 57706 B. Cieślak, Nr 54
Słowo R.13, nr 223 (17 sierpnia 1934)
str.5
, niezamieszkały dom, należący do Jana Pukszty, mieszkańca folwarku Potulino, gm. Wiśniewskiej, pow
Słowo R.18, nr 237 (29 sierpnia 1939)
Eugenja Kobylińska
Dom na Zarzeczu
https://polona.pl/item/48242822/3/ 1
https://polona.pl/item/48242823/3/ 2
https://polona.pl/item/48242824/3/ 3
https://polona.pl/item/51896774/5/ 4
https://polona.pl/item/51896775/0/ 5
https://polona.pl/item/51896776/0/ 6
https://polona.pl/item/51896777/0/ 7
https://polona.pl/item/51896778/3/ 8
https://polona.pl/item/51896779/3/ 9
https://polona.pl/item/51896780/3/ 10
https://polona.pl/item/51896781/3/ 11
https://polona.pl/item/51896782/0/ 12
https://polona.pl/item/51896783/3/ 13
https://polona.pl/item/51896784/0/ 14
https://polona.pl/item/51896785/3/ 15
https://polona.pl/item/51896786/0/ 16
https://polona.pl/item/51896787/3/ 17
https://polona.pl/item/925409/3/ 18
Słowo R.18, nr 255 (16 września 1939)??19
https://polona.pl/item/925445/3/ 20
https://polona.pl/item/48242825/1/ 21

Gazeta Bydgoska 1925.06.21 R.4 nr 141
Dyrekcla Państwowej Szkoly Przemysiowej w Bydgoszczy
podaje do wiadomości, że w bieżącym roku szkolnym
ukończyli kurs nauk i otrzymali świadectwa ukończenia
kursu niżej wymienieni uczniowie szkoły:
I. Wydział Rzemieślniczo Przemysłowy:
a) Oddział stolarski. 1) Dudziński Zygmunt,
2) Karczewski Antoni, 3) Leszczyński Stanisław.
4) Nowicki Konrad i 5) Wruś Maksymiljan;
b) Oddział ślusarski. 1) Balcerek Czesław,
2) Balcerek Józef, 3) Bąkowski Stanisław,
4) Berendt Feliks, 5) Fabiszak Tadeusz,
6) Fiołek Antoni, 7) Kamiński Czesław,
8) Ctołecki Czesław, 9) Pukszta Aleksander.
Gazeta Bydgoska 1925.06.26 R.4 nr 145
Proces o uprawianie komunizmu na kolei
Gazeta Bydgoska 1925.07.02 R.4 nr 149
Proces o uprawianie komunizmu na kolei
Słowo Pomorskie 1925.07.04 R.5 nr 152
Pukszta Franciszek
Nadwiślanin. Gazeta Ziemi Chełmińskiej, 1926.06.09 R. 8 nr 46
Katastrofa kolejowa pod Pruszkowem Wczoraj pociąg towarowy Nr. 190 nałado- wany weglem z Górnego Śląska do Warszawy uległ na stacji Pruszków katastrofie która jedynie dzięki przytomności umysłu prowadzącego maszynisity Pukszty Stanisława nie przybrała dramatyczniejszych rozmiarów. Pociąg ten wyruszając ze stacji Pruszków, dzięki prze- oczeniu służby kolejowej, która zapomniała przesunąć weksel z tak zwanej ślepej zapasowej linii, po której uprzednio manewrował jakiś parowóz - dostał się na tę linję. Maszynista widząc zaporę w postaci kozłów zamykających linię usiłował pociąg zatrzymać. Mimo tych wysilków parowóz uderzył o zaporę, rozbijając ją doszczętnie, przyczem dwa wagony uległy częścio- wemu rozbiciu. Ofiar w ludziach niema.
ROZWÓJ Dziennik Łódzki 09.12.1905 R.9 ; nr.273
Związek żelazno-metalurgiczny
Pukszta
ROZWÓJ Dziennik Łódzki 22.06.1906 R.9 ; nr.139
Towarzystwa akcyjnego Heinzela i Kunitzera na Widzewie
*Spółkę Akcyjną Wyrobów Bawełnianych Heinzel i Kunitzer
Przędzalnia maszynista Pukszta
ROZWÓJ Dziennik Łódzki 13.07.1914 R.17 ; nr.156
Pukszta Irena świadectwo ukończenia 4 klas
Pensja pani Marij Szczyglińskiej ul.Nawrot 42
Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany 11.04.1914
Członkowie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w dniu 31 grudnia 1913r.
Oddział Łódzki
Pukszta Julian
Goniec Częstochowski 21,22 kwietnia 1912 nr.108,109
Ostrzeżenie, zgubiłem Weksel in
blanco, na Rb. 300, wystawiony
na imię Aleksandra Pukszta, gdyż
jest nieważny i za niego odpowiadać
nie będę, Pukszta.
Żołnierz Polski : pismo poświęcone czynowi i doli żołnierza polskiego. R.1, nr 64 (5 listopada 1919)
str.8
Odpowiedzi Redakcyi.
P. Pukszta st. żoł. Benjaminów. Jedynie gdy
uzyskacie przeniesienie do oddziałów stacjonujących
w Warszawie, będziecie mogli uczęszczać na kursa
Uniwersytetu Żołnierskiego, które są czynne wyłącznie
dla żołnierzy garnizonu warszawskiego. Innego sposobu
nie ma.
Gazeta Codzienna. 1855, nr 258 (30 września)
str.4
Przyjechali do Warszawy Pukszta And.ob.z Łomży
Gazeta Ilustrowana. R.2, nr 7 (16 lutego 1941) = nr 59
str.6
Pukszta Jan (5428/350) poszukuje w im. rodz. Ławrynowicza Antoniego z. 19. pal. Nowowilejka
Dziennik Literacki R.14, nr 1 (2 stycznia 1866)
T.T.J
Drugie Boże Przykazanie
https://polona.pl/item/16111773/4/
https://polona.pl/item/16111774/1/
https://polona.pl/item/16111775/0/
https://polona.pl/item/16111776/1/
https://polona.pl/item/16111778/0/
https://polona.pl/item/16111779/0/
https://polona.pl/item/16111780/0/
https://polona.pl/item/16111781/0/
https://polona.pl/item/16111784/0/

Słowo R.1, nr 31 (6 września 1922)
str.3
Zatrzymania awanturników
Dn.4 b.m. policja 6-go kom. zatrzymała .... Grzegorza Pukszta, ... którzy będąc w stanie nietrzeźwym zakłócili spokój publiczny.
Nasz Przyjaciel : tygodnik polityczny dla miast i wiosek R. 4, nr 7 (15 lutego 1931)
str.12
Prenumeratę nadesłali:
Jan Pukszta
, do grupy seniorów należał chorąży wołkowyski Stanisław Pukszta Kiawsgiełowicz h. Kościesza (t 1624 skan nr 9 . Pukszta Klawsgiełowicz do K.II Radziwiłła 7 II 1622 w Prenach, AR V, nr 6788: o śmierci p
Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily. R.21, nr 261 (1 listopada 1960) Piotra poszukuje Pukszta Edward z Amcrvki
******************************************************************************************

GAZETY DAWNE - - - NIERUCHOMOŚCI

******************************************************************************************
Słownik Geograficzny KRÓLESTWA POLSKIEGO
Berżanka, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, 2 okr. poi., gm. Smołwy. Pauksztowie mają tu 35 dzies.
Siedziba gmina Turmont [P26_S43_DRYSWIATY dwie podobne nazwy]
Warszawianka. R. 4, 1927 nr 113 (26 IV)
str.9
Paukszta Józef i Bujewiczowa Antonina Poszekarwa
Nowy Dziennik Białostocki 03.06.1922 nr.124
str.4
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego
w Białymstoku obwieszcza że na dzień
20 września 1922 roku wyznaczony
został termin pierwiastkowej
regulacji hipotecznej na nieruchomość
4) ziemską "Łazy" starostwa Białostockiego
... nabytej od Jana Kochańskiego
... przez Bolesława Pukszta,
Bronisława Pukszta
Dziennik Urzędowy Województwa Wileńskiego. 1926, nr 3
str.20
Scalenie Wingiry gm.daudieliszki pow.Świeciański
3.Kolonia nr 2/11 - 16 ha 5571 m2 należący do Paukszto Maciej Nr.Hip.6831
4.Kolonia nr 13 - 10 ha 3320 m2 należący do Paukszto Nikodem Nr.Hip.6832
5.Kolonia nr 1 - 11 ha 2106 m2 należący do Paukszto Michał Nr.Hip.6833
11.Kolonia nr 6/19 - 3 ha 7927 m2 należący do Paukszto Mateusz Nr.Hip.6839
12.Kolonia nr 18 - 3 ha 9690 m2 należący do Paukszto Stanisław Nr.Hip.6840
13.Kolonia nr 7/12 - 3 ha 3488 m2 należący do Paukszto Antoni Nr.Hip.6841
14.Kolonia nr 17 - 4 ha 3679 m2 należący do Paukszto Joachim Nr.Hip.6842
Dziennik Urzędowy Województwa Wileńskiego. 1927, nr 18
str.13
Kolonie wsi Ożany i Ożany II gm.daugieliszki pow.Święciany
Pauksztowie Piotr, Michał, Marceli nr.68 i 114 pow.dz. 13.890ha
Wileński Przegląd Prawniczy 1930, R. 1 nr 11
str.24
Wokanda spraw wyznaczonych na posiedzenie jawne Izby Pierwszej Sądu Najwyższego
na dzień 3 grudzień 1930 r. o g. 10 rano.

9. 1214/30 Salomei Paukszto z Domicełą Babiczową i in. o spadek
Referent Sędzia S. Suryn
Wileński Przegląd Prawniczy 1931, R. 2 nr 5
str.173
8. Nier. w m. Wilnie przy ul. Wlłkomierskiej pod Nr. 109/111, powierzchni
6871,96 mir. kw., należąca wspólnie w 1/2 do Kazimierza Paukszto.
w 1/4 do Józefa, Joachima i Pauliny Pauksztów, w 1/8 do Piotra. Je-
rzego, Kazimierza, Alfonsa, Jana i Emi1ji Żyłanów, w 1/8 do Jana. Piotra
i Antoniego Mustejków, Nr. Hip. 14180.
Wileński Przegląd Prawniczy 1933, R. 4 nr 9
Pisarz Hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Wilnie obwieszcza,
że niżej wyszczególnione nieruchomości wywołane zostały do
pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki:
Na dzień 12 Grudnia 1933 roku.
9. Osada włościańska nadziałowa we wsi Zakamlonka pod Nr. 240 w gm.
Dukszty pow. Święciańskim, powierzchni około 5 1/2 dzies. nabyta przez
Pawła Łuneckiego od Antoniego Pukszty. Nr. Hlp. 14947.
Wilno, dnia 24 sierpnia 1933 r.
P27_S42_LYNGMIANY_55"25'E 26"15'N
Wileński Dziennik Wojewódzki 1929.01.15 R.8 nr 1
str.16
kolonie we wsi Kalwiszki-Kliniszki gm.Daugieliszki pow.Święciany
sukcesorowie Antoniego Paukszto nr.5 pow.dz. 37,39
Adama Paukszto nr.2 pow.dz. 31,46
sukcesorowie Konstantego Paukszto nr.1 pow.dz. 30,01
Wileński Dziennik Wojewódzki. 1929, nr 5
str.25
Pauksztowie Maciej i Kazimierz Szakaryszki
Wileński Dziennik Wojewódzki. 1933, nr 12
str.11
zaścianek Kalwiszki i Klimiszki gm.Daugieliszki pow.Świeciany
2. Spadkobiercy Antoniego Paukszty: Alfons, Zofja, Anna Pauksztowie nr.5 pow.dz.37,39
3. Paukszto Adam nr.2 pow.dz.31,46
4. Spadkobiercy Konstantego Paukszty - Helena Paukszto nr.1 pow.dz.30,01
Wileński Dziennik Wojewódzki. 1933, nr 13
str.8
Celinowo gm.Hudociszi dawniej komaje pow. Święciany
Paukszta Józefa nr.4 pow.dz.8,23
Wileński Dziennik Wojewódzki 14.06.1934
Paukszta Maciej i Kazimierz wieś Szakaryszki gm. daugieliszki pow. Święciany
scalenie gruntów
Wileński Dziennik Wojewódzki 1934.07.14 nr 11
str.4
Paukszta Maciej i Kazimierz nr.dz.12 pow.dz. 9,2474
scalenie gruntów Szakaryszki gm. daugieliszki pow. święciański
Wileński Przegląd Prawniczy 1936, R. 7 nr 12
str.41
Czepuki Pańskie gm.miorskiej pow. dzieśnieńskim Wekoniki Pauksztowej
Wileński Dziennik Wojewódzki. 1936, nr 15
str.19
Wileński Dziennik Wojewódzki. 1936, nr 14
str.20
scalenie Poszekarwa gm.Kołtyniańska pow. Święciański
Paukszto Józef nr.11 pow.dz. 67,45
Wileński Dziennik Wojewódzki. 1936, nr 14
str.28
Wileński Dziennik Wojewódzki. 1937, nr 5
str.14
Werekale Pokretonskie pow i gm Swiecianskim
Paukszto Helena i Józef nr.6 pow.dz. 8,37
Wileński Dziennik Wojewódzki. 1937, nr 14
str.22
wieś Węcławiszki gm. daugieliska pow. Święciany
Paukszto Krzysztof nr.1 pow.dz. 7,82
Paukszto Jerzy nr.4 pow.dz. 14,89
Paukszto Józef nr.6 pow.dz. 8,69
Paukszto Kazimierz,Antoni Mozwillo nr.10;11 pow.dz. 8,31
Wileński Dziennik Wojewódzki. 1937, nr 1
str.30
Scalenie kolonie miasteczka Korkożyszki w gm.podbrodzkiej pow.świeciański
Pauksztel Władysław s.Antoniego nr.106 pow.dz.0,29
Wileński Dziennik Wojewódzki. 1939.10.02 nr 2
str.39
Stanisława Paukszto - w. Tryburce
gm. Daugieliszki. Zgubiono paszport zagraniczny
Gazeta Sądowa Warszawska 12.09.1925 nr.37
str.14
Nieruchomość wieczysto-czynszowa w mieście
Widzach , w pow. Brasławskim, przy placu Rynkowym pod
nr.2, powierzchni długości 22 arsz. i szerokości 10 arsz.
nabyta w r.b. przez Edwarda Paukszto od Szymona
i Boracha Złotkinów. NH. 64S9
Gazeta Sądowa Warszawska 12.12.1925 nr.50
str.15
10) Osada włościańska w zaścianku Sierpóchówka
pod Nr.1 w gm. Rymszańskiej, pow. Brasławskim
powierzchni18 dzies., nabytaw r.b. przez Antoniego
Paukszto od Focieja Szłockiego NH. 6641.
Gazeta Sądowa Warszawska 08.07.1929, nr 27
str.14
Wydział Hipoteczny w Brześciu nad Bugiem
Sądu Okręgowego w Pińsku.
2 3097 Nieruchomość przy wsi Szpanowicze na Kijowskiej
Słobódce przy ulicy Szeptyckiego pod nr.7 nabyta
przez Jarosława Paukszta od Piotra Gronusa.

******************************************************************************************

ADRESY I TELEFONY

******************************************************************************************
Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1923
str.280[297]
Pukszta kolejarz ul.Berlińska 21a Czyżkówko
Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1925
str.244[336]
Pukszta Franciszek maszynista Jagiellońska 7
Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa
str.120[227]
Spożywcze artykuły Chlebiotki Nowe Pukszta Z. - Raszkiewicz J.
str.168[275]
Kawiarnie Szczuczyn Pukszta Z. ; Rynek
Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce
(z wyjątkiem m. st. Warszawy) 1932/1933
******************************************************************************************

POWIEŚCI

******************************************************************************************
Siódme Amen imci Pana Mokrzeckiego (X)
Gomulicki Wiktor
str.112
W moment przyskoczył doń tamten z podniesionąpięścią, drąc się na całe gardło: — Co?... jak?... »Lepszemu?...« Ode mnie lepszemu?... Pukszta jestem, mosanie! ... Od Pukszty nikt lepszym być nie może. — Pukszta czy Szukszta, to mi zarówno. A waść się nie drzej, bo cię tu immediate uciszyć potrafię. — Spróbuj... Pożałujesz! — Owa!... Dośćby mi było kułakiemIndyczą się tak, srodze obaj rozczerwienieni, strasznie ślepiami przewracając, patrzeć zaś na nich — istna krotofila. Pukszta, mały a przysadzisty, z głową w ramionach, na krótkich, krzywych nogach, wyskakuje ku Mleczce, na wysokim stołku stojącemu. Tamten zaś, długi a chudy, na nogach szczudłowatych, z nosem pociągłym, zgarbił się i z maluczko, a porwaliby się do szabel. Widząc to, kompania rzuciła się ichmościów rozdzielać, mitygując zaperzonego Mleczka i odciągając Puksztę, który z wielkiej pasyi tupał nogami i zgrzytał. W rozgardyaszu ostatniemu urwano połę od kontusza, Mleczko zasie, zrzucony ze stołka, legł, jak długi, na pawimencie. Ponieważ, ległszy, powieki zawarł i żadnym Mokrzecki, który, znając dobrze swego rezydenta i przyjaciela, ledwie nań spojrzawszy, oświadczył krótko: — Chrapnął. Zaczem Pafcio przez dwóch rosłych hajduków wyniesion jest do komnat gościnnych, gdzie go łoże, puchówkami usłane, w objęcia przyjęło i utuliło. Pukszta, jeszcze po ustąpieniu adwersarza, rzucał się i hałasował, zwady to z tym, to aby kazał przynieść petercymentu. Gdy gwaltownikowi przyzwoitą dosis pieprznoognistego trunku zaaplikowano, wnet się uciszył, głowę o poręcz wsparł i ssąc kielich, niby pierś matczyną, słodkim snem niemowlęcia zasnął. Nowego wybuchu obawiając się, pozostawiono pana brata in pace. Szlachta powróciła do kielichów i do przerwanego dyszkursu. — Panu Mleczkowi — ozwie transmigracyą Litwy do Żmujdzi. A przecie nie kończy się na tym punkcie ani świat, ani Litwa... — To się wie — przytwierdził inny. — Nie doczekał się nawet wywodu swego nieboszczyk Pukszta... — Nieboże — westchnął trzeci — nawet przed Świętym Piotrem wylegitymować się ze swego szlachectwa nie potrafi...
str.162
Wszelako i tu znalazł się turbator chori, a był nim jegomość pan Pukszta. Zadzierzysty ten szlachcic, człek wielkiej o sobie prezumpcyi, łączył ze słabą głową wielką do cholery skłonność. Już kiedyś, w gościnie u pana obersztlejtnanta, omal do bójki nie stanął z Mleczkiem, a zdarzało mu się nie raz, nie dwa, na sejmikach w szable z bracią szlachtą dzwonić o wiatr, co wieje. Na wszystko inne wyrozumiały i niemal cale neuter, w pasyę wpadał niezmierną, gdy mu kto na jego kleynot herbowy nastąpił. Ze swym Kościeszą naszał się wszędzie, by kura z jajkiem. Do wzburzenia w panu Pukszcie humorów niewiele było potrzeba. Byle cztery, pięć, półkwartowych wiwatówek, już próżność swą, jak indyk korale, nadymał i do zwady był gotów. Taki był i tym razem. Uroił sobie, że jego kleynot postponują i personie przytyki dawają. Więc naczupurzy się, rozeźli, i weźmie temu i owemu z onymi w paragon. Dopiero się szlachta litewska z jajka wykłuwała, gdy już ich praszczur, jegomość pan, sławnej pamięci, Wojdyłło Klausgiełowicz od Jagiełły nobilitacyę brał. Czytać o Puksztach Klausgiełowiczach u Kojałowicza in manuscripto. Nikomu tak hojną miarą nie odmierzył, jak onym. Więc kto Puksztom i ich Kościeszy ubliża, mam go Wojniłłowicz i gwoli uspokojeniu umysłów, z taką wystąpi oracyą: Niech się jako chcą zaszczycają dawnością familij ziemianie nasi, tobie, mości Pukszto, najdoskonalszą każdy przyznać musi prozapię. Wtenczas bowiem sławnego domu Puksztów założony był fundament, kiedy świata stanęła erekcya. Owszem, kiedy jeszcze w młodości świat się widział, już dom Puksztów był już ten dom prowadził życie. Zgoła młodą jeszcze była, a już się starożytnością zaszczycali twoi, mości Pukszto, antenaci. Kiedy jeszcze infantiam obchodziła Polska, już wy byliście maturi. Dopiero polskie zakwitać poczynały niwy, już dom Puksztów aestatem suam odprawiał. Ba! nie zaraz po was Polska powstała, powstawszy zaś, gdy ujrzy Puksztę, nawet Jowiszem macie pokrewieństwo, bo równe wasze cnoty, jako jego dzieła. Ab Jove progenies et origo vetusta parentum. Drzewo domu Puksztów, szerokie i wysokie, tyle ma odnóg, ile gwiazd na niebie rachujemy, tyle koligacyj, ile iskier z Etny wybucha. Nie wyliczam tu domów, do was należących, boby arytmetyki nie stało; odnoga domu Puksztów odłączy się od pnia ojczystego, przy nim zostaje i do niego należy — zgoła domem waszym jest Polska cała. I cudze takoż kraje niemało dostarczyły domowi Puksztów koligatów. Owszem, niezrachowana jest onych liczba — wielość ich prochom Troi spalonej zrównywa! A jeśli nazbyt jeszcze skąpą domowi temu Wszyscy wszelako zachowywali po wierzchu niezmąconą powagę, od pierwszego słowa dorozumiawszy się, o co chodzi; choć przeto który szaloną miał ochotę śmiechem parsknąć, wargi przygryzał, aby pana Pukszty z miłego nie wyprowadzić złudzenia. On sam zasie, dobrze już trunkiem zagrzany, za dobrą monetę wszystko brał, rozkoszując się slyszanemi pochwałami i machiny domów innych z waszym równać się nie potrafią; tak się do onego mają, jak gwiazda do słońca, proszek do Olimpu. Honorów domu Puksztów regestrować nie będę, bo wszystkie on posiadł. Jeszcze świat był in fasciis, kiedy dom Puksztów fascias już miewał; jeszcze in pretexta chodził, kiedy was widziano togatos; zespoliły, jako lód z ogniem, światło z ciemnością. Mało rzec, żeście pokorni: samą pokorą jesteście, prawdziwy z was modestyi prototypon. Hojność w was tak wielka i tak bujną na świat wylewa się falą, jak Nil na ubogie egipskie role. Tyle macie cnót, ile liścia rodzi Flora. Mądrość u was ma Pukszta wnet doń doskoczy, w objęcia go chwyci, ściskać a całować weźmie. — Szczęsny to dzień w mem życiu, panie Wojniłłowiczu dobrodzieju — lubryką w kalendarzu go zakreślę! Dziś-em się dopiero dowiedział, kto mój amicus prawdziwy! Pan Wojniłłowicz wstydał się kęs swej zbytniej jowialności, ile, że objektem onej był szlachcic
Polski słownik pijacki i antologia bachiczna
Tuwim Julian
str.1..
Wiwatówka: „do wzburzenia w panu Pukszcie humorów niewiele bylo potrzeba byle cztery pięć półkwartowych wiwatówek już próżność swą nadymał i do zwady był gotów
str.1..
Szable nie rdzewiały: czyli przewagi lisowczyków nad turkiem srogim pod Cecora i Chocimiem czynione
Bohdan Królikowski
str.25,26,211
" Ojczyźnie Miłej Honor i Chwałę nade wszystko zać pokoju błogosławieństwo nam zasię wytrwałości w Wierności ku niej racz łaskawie udzielić "
Nokturn, czyli, Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881
Siwkowska
T.2
str.95
Pukszta Celestyna
Nekrologi "Kuriera Warszawskiego" 1821 - 1939
Tyszka Tadeusz
BUG II K- H.10.3.3 S- 387341/
T.1 1821 - 1845
str.
228. Pukszta małżonka księgaża warszawskiego J. Pukszty zm. 13.03.1823 823:62
1241. Józef Pukszta obywatel Warszawy właściciel drukarni i jednej z najstarszych księgarni zm. 07.1830 żył lat 54, przen.18.07.1830 na cm. Powazkowski. 830:190
T.2 1846 - 1852
str.170
7097. Celestyna Pukszt córka radcy honorowego Pukszta zm. 25.01.1849 przeżywszy lat 16, poch. 27.I.1849 na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 849:27
T.3
str.
14724. Teresa Józefa z Puksztów Kaczorowska b. dziedziczka dóbr ziemskich zm.06.01.1859 przeżywszy lat 28 eksp. 09.01.1858 z kościoła karmelitanów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski zapr. pozostały mąż wraz z córką. 858:07 66
Pani na Berżenikach: rozmowy z Heleną z Zanów Stankiewiczową
Wojciech Wiśniewski, Helena Stankiewiczowa
str.162
Paukszto Rozalia gotowała i podawała w izbie czeladniczej blisko dworu jadali tam robotnicy i czeladnicy dworu Bierżeniki niedaleko Brasław
Sekretarzyk babuni
Okęcka-Bromkowa Maryna
str.168
nieomal chodziłam na palcach, wstrząśnięta rozmowami toczącymi się na temat Sybiru na który książe Roman był zesłany za udział w Powstaniu Listopadowym. Książę rysował łańcuchy, opowiadając, że właśnie takimi był skuty z zesłańcem Pauksztą, Wołyniakiem. Książe Roman był wysoki barczysty, okazały: Paukszta
Gniazda szlacheckie : opowiadania historyczne : dwa tomy w jednym. T.1-2
Synoradzki Michał z Płocka
T.II
str. (151)
Radziwiłł "Panie Kochanku"
Pani Puksztowa
Manowce Sławy
Maciej hr. Łubieński
str.
Wiślica , Zasów
Przyjaciel Dzieci : pismo tygodniowe. R. 17, 1877, no 35 + dod.
Przyjaciel Dzieci : pismo tygodniowe. R. 17, 1877, no 41 + dod.
str.11
"Dwaj Rówieśnicy"
Dzień Zaduszny
******************************************************************************************

KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY

******************************************************************************************
"Wielki świat małego miasteczka" powiastka Kleofasa Fakunda Pasternaka
Józef Ignacy Kraszewski
Tom.I
Tom.II
Historja powieści w Polsce
Wojciechowski Konstanty
str.282
"O wielkim świecie małego miasteczka"
Lublin w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
dr.Wiktor Hahn
str.23
przypis "wielki świat małego miasteczka" syn burmistrza Pukszty chodził do szkół w Lublinie, niewiele z nich jednak korzysta
Wybór pism J. I. Kraszewskiego: Łza w niebie. Szaławiła. Podróż do miasteczka
J. I. Kraszewskiego
str.63
Pukszta Aleksander
str.64
Pukszta klauzgiełłowicz
Pan Walery
Pułkownikówna: Historia prawdziwa z czasów saskich
Tygodnik Powszechny, 1882, nr 1
str.123
Pułkownikówna: Historia prawdziwa z czasów saskich Szanowny deputat: z którego rodziną mam koligacyą-rzekła-spodziewam się, ze jako fa- miliant nie opuścisz mnie. Ponikwicki śmiał się, bo był do śmiechu skłon- nym, ale z oczów mu łzy rozczulenia ciekły, kto- re serwetą ocierał. Schylila się wojewodzina do pana Pukszty... i na ucho mu rzekla. iż o jego córce będzie pamiętać. Szło o umieszczenie jej dla edukacyi przy której Radziwiłłównie. I ten był już pozyskany. Innych brała księżna różnemi sposoby niepomi- nowszy nikogo.
Król w Nieświeżu 1784: Obrazek z przeszłości
str.127 tylko wzmianka
Litwa: starożytne dzieje, ustawy, jezyk, wiara, obyczaje, pieśni, przysłowia, podania i t. d
Kolekcja
******************************************************************************************

CMENTARZE I POLEGLI

******************************************************************************************
Białostocki Okręg ZWZ-AK, (X 1939-I 1945)
Zdzisław Gwozdek
str.
" Pukszta Lucjan, Wysokie Mazowieckie cyt.:"3.XI.43r. za przynależność do AK i udzielanie pomocy partyzantom, aresztowano mieszkańca wsi Sępiki Lucjana Puksztę u.1905r., który następnie został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhauzen" " Pukszta Józef - poz. 145 - wykaz polaków rozstrzelanych w Białymstoku w dniu 8.XII.43r. i 11.II.44r. - Dokument dostarczony do sztabu Obwodu Białystok przez komórkę więzienną działającą w więzieniu białostockim. Maszynopis (przez Alicję Karpowicz z domu Mackiewicz ps. "synek" "
Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" w dokumentach: Działalność zbrojna WiN
Huchla Mieczysław
T.5
str.313
W początku maja 1948 r. oskarżony Suszyński skontaktował się w swym mieszkaniu z Puksztą Alfonsem ps. ...
... przebywał u oskarżonego przez dwa dni. W czasie tym Suszyński opowiadał dla Pukszty o działalności w nielegalnej organizacji do chwili ujawnienia się, między innymi opowiadał mu o napadzie dokonanym przed amnestią na funkcjonariuszach UBP, gdzie został zabrany motocykl, który jest zachowany przez Grygorczyka Mieczysława ps. "Wiatr" i nie zdany w czasie trwania amnestii w 1947r
str.316
str.323
8) W dniu 13.02.1947r. w Krypnie, pow. Białystok nakłonił podległych mu Pukszta Alfons"Batory" s. Bolesława(k.98,124) znajdują się w więzieniu w Białymstoku
Cmentarz Powązkowski: zmarli i ich rodziny
Stanisław Szenic
T. 1 - 1790-1850
str.
Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej
Białoruś Zachodnia i Litwa Wschodnia w latach 1939-1941
Małgorzata Giżejewska, Tomasz Strzembosz, Instytut Studiów Politycznych (Polska Akademia Nauk)
str.346
" Sąd Wojskowy w Kownie rozpatrywał sprawę 24 i 25 czerwca 1940r. pod przewodnictwem gen.bryg. Miżelisa i skazał osoby Druga organizacją Polską zlikwidowaną przez Saugume był Komisariat Rządu (KR) Rozpoczął swą działalność 17 września 1939r. Aresztowania zaczeły się pod koniec stycznia 1940r. do organizacji należał Pukszta Antoni
Zwycięzcy za drutami - Jeńcy polscy w niewoli (1919-1922) : Dokumenty i materiały
Stanisław Alexandrowicz, Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
str.237
Smólski Kazimierz zam. Augustów ul.Krakowska N 15 " W marcu 1920 przetransportowany zostałem wraz z innymi wziętymi do niewoli oficerami zpowrotem do Tomsk, gdzie po dłuższych badaniach i śledztwie udało mi się zbiec z łagrów koncentracyjnych i po powrocie do Nowo - Nikołajewska jakiś czas ukrywałem się przed bolszewikami u swego kolegi Franciszka Pukszty, obecnie pracującego w charakterze dyspozytora parowozowni Piotrków Dyrekcja Kolei Państwowych Warszawa (byłego również ochotnika 5 Syberyjskiej Dywizji) po czym przy pomocy znajomych oficerów będących na służbie u bolszewików wstąpiłem do służby kolejowej w charakterze kierownika warsztatów d oorganizującego się pociągu reperacyjnego, zabierając przy tym żonę i dzieci w końcu kwietnia tego roku wyjechałem do Rosji europejskiej na budowę i reperację mostów. "
Księga poległych na polu chwały
Lewandowicz
Pukszto Edward s. Michała - *17.12.1925 w m. Ryndziuny rej. Oszmiana - +03.05.1945 poległ w rejonie Strodehne i Sandau up. 41-CW Siekierki szeregowy 1 Armii Wojska Polskiego; 6 Dywizja Piechoty, 16 Kołobrzeski Pułk Piechoty Formowany na podstawie rozkazu organizacyjnego z dnia 5 lipca 1944 r. w Baryszówce. 9 Kompania 3 baonu CAW, III-77/47 s.45
Pukszto Władysław s.Jana * +21.04.1945 poległ w rejonie m.Teicha up. 12-CW Zgorzelec kapral 37 Pułk Piechoty CAW, III-90/48 s.62
Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich "saratowskiego szlaku"
Rogut D.
str.99
przypis "K.Pukszto Wspomnienia z Wileńszczyzny"
str.187
Kazimiera Pukszto z bratem Bolesławem
str.223
Stanowisko wewnętrzne w podobozie pełnili wyznaczeni przez władze sowieckie internowani. Starszym kucharzem został Bolesław Pukszto
str.224
W szpitalu jako sanitariuszka została Kazimiera Pukszto
str.331
Również z Wilna do obozu dotarła matka rodzeństwa Puksztów (Kazimiery i Bolesława) Uzyskała pozwolenie tylko na podanie paczki. Gdy oficer sowiecki wezwał Kazimierę na dyżurkę i zakomunikował o przybyciu matki z kilkuletnią siostrą : " osłupiałam, byłam pewna, że kpi ze mnie, ale chwycił mnie za rękę i popędziliśmy w stronęportierni przy bramie(...) posadzili mnie na krześle, ocknełam się , doprowadzili do małego okienka, widze płaczącą matkę i jej siostrzyczkę ... Nie mogłyśmy z żalu słowa przemówić. Trwało to szczęście bardzo krótko, zanim sprawdzili paczkę, którą mama przywiozła." K.Romejko Wspomnienia
str.337
Bolesław *1911 Kazimiera *1925
Kresowa Księga Sprawiedliwych 1935-1945".
Niedzielko Romuald
T.12
Lista Ukraińców udzielających pomocy Polakom poddanym eksterminacji w latach 40-tych XX wieku na terenie Kresów Wschodnich. Pukszta x - Jeziorany Szlacheckie - łucki - wołyńskie - Jeziorany Szlacheckie, gmina Czaruków – kolonia polsko-ukraińska. 19 czerwca 1943 r. upowcy z sąsiednich wsi zabili 49 Polaków. U Ukraińca Jakuba Kowalczyka znalazła schronienie 6-osobowa rodzina Markowskich, jednak po tygodniu oni także zostali wykryci i zamordowani. Ukraińcy Puksztowie (dwaj bracia i siostra) przez dwa miesiące ukrywali – w schronie wykopanym w sadzie – swego dobrego znajomego Jana Marmuckiego, lat 70. Po kilkakrotnych wizytach banderowców, którzy poszukiwali ukrywających się Polaków, Puksztowie postanowili wywieźć Marmuckiego z Jezioran. „Ukryli mnie na dnie wozu, a na wierzch położyli kilka worków zboża jako kontyngent dla Niemców”. Kalina Pukszta zawiozła go do Nieświcza, gdzie stacjonowali żołnierze niemieccy. Stamtąd wyjechał do Łucka, a w 1945 r. do zachodniej Polski. P46_S40_LUCK[46;24] Źródło:
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia
W.Siemaszko, E.Siemaszko
T.1
str.539–540
Byłem świadkiem, „Na rubieży” 2000, nr 48, s. 41.
J. Marmucki
Dekanat Łucki W powiecie Łuck występowały następujące gminy: Czaruków, Kiwerce, Kniahininek, Kołki, Nowy Czartorysk, Ołyka, Poddęce, Połonka, Rożyszcze, Silno, Szczurzyn, Torczyn, Trościaniec. Parafia w Ławrowie, erygowana w 1928 r., kościół kaplica murowana z 1816 roku. Do parafii należały: Ławrów, Adamówka, Bakowce, Jeziorany: Czeskie, Polskie; Uroczysko Ławrowskie, Kościuszków, Łysocha, Płoszcza Łomanowska, Perepiłki, Pułhanów, Rykanie Małe, Wola Rykańska. Parafia leżała w gminie Połonka. W 1938 roku liczba wiernych nie była znana. Kaplicę zniszczyli Ukraińcy w październiku 1943 roku.. Parafia Świętego Macieja Apostoła w Nieświczu, erygowana w 1615 roku. Do parafii należały: Nieświcz, Anatolia, Ceperów, Czaruków, Dziadowiec, Gródek, Horodyszcze, Hryhorowicze, Jeziorany Szlacheckie, Korszów, Marianówka, Podberezie, Ratniów, Rudka, Szprach, Ternki, Uhrynów, Wigurzyce, Wiktorzyny, Wydumka, Zagaje. Parafia leżała w gminie Czaruków, z tym, iż miejscowości wyróżnione kursywą leżały w gminie Połonka. W 1938 r. parafia liczyła 3040 wiernych. Kościół spalili Ukraińcy w początku 1944 roku.
Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich i Poległych w II wojnie światowej
Pukszta Antoni kpr. 14 puł +27.09.1939 w Warszawie 1-KW Warszawa Żoliboż ul. Powiązkowska
wolaw.republika.pl/
Pauszto Wilhelm szer. 6 pułk piechoty 1 Dywizji Piechoty Legionów mobilizacja w Wilnie +14.09.1939 w Woli Wodyńskiej 36-CW Wola Wodyńska
Lista strat Wojska Polskiego 1918-1920
str.719
Pukszta Alojzy - strzelec kowieński pułk strzelecki pl. 20.V.1919 Naliboki(biał. Налібокі). Tytuł : Zarys historji wojennej 77-go pułku piechoty Autor : Baron Szymon
Indeks Represjonowanych
******************************************************************************************

FILOLOGIA

******************************************************************************************
Nazwiska Polskie
Bystroń
Przydomki polskie, litewskie i rusińskie
Stekert Aleksander
str.57
939. Klausgielowicz, Klusgielowicz lub Klausgiełowicz, pk.XV s.
Puksztów hr. Kościesza w wilkomirskim. (Const. 1620 fol. 20).
str.99
1835. Pukszta, pk.XVII s. klansgielewiczów czy klausgiełowiczów
h. Kościesza w nowogrodzkiem (J. hr. Bor.).
Księgi humoru polskiego. T. 1, Wiek XVII
Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930)
Megalomania narodowa
Jan Stanisław Bystroń
str.161
cdn.W związku z wyśmiewaniem Językowych Właściwości Litwinów wspomnieć należy o żartach z nazwisk. nazwiska szlacheckie w Koronie kończyły się na przeważnie na -skii stare rody niejednokrotnie dodawały tę końcówkę do nazwisa, aby się nie wyróżniać wśród ogółu. Na Litwie było inaczej; tutaj także były nazwiska z końcówką -ski utworzone przez Polaków czy też na wzór polski, ale w znacznej większości były albo nazwy odojcowskie(końcówka -wicz) albo też po prostu przezwiskowe. Można sobie wyobrazić radość szlachty w Koronie, gdy trafiono na takiego litewskiego brata-szlachcica z nazwiskiem nadającym się do żartów. Oto kilka taich przysłów, powstałych przez zestawienie autentycznych nazwisk szlachty litewskiej " Szczuka Cielicę zabiła, Żuk i Żaba sprawę sądziła" " Szukszta, Pukszta, Łopata, Puciata zebrały się kpy z całego świata" Na temat Kopcia i Skuminy żartował Kochanowski " Daje za pana Kopcia córkę Skumina bez dyspensy nie może bo to jest rodzina" Układano dłuższe zestawienia nazwisk i tak np. mamy w księgach Rzeczpospolitej Babińskiej tego rodzaju spis, jakby formalnie oblatowany w urzędzie babińskim w którym nazwiska ułożone są wedle końcowej litery " Komput Towarzystw Wojska Litewskiego nowego zaciągu będącego na konsistencjej w powiecie i starostwie upickim: Ometa, Szukszta, Dukszta, Pukszta, Puciata, Kluciata, Odnata, Szumiata, Gobiata, Malata, Bezpiata, Bukiata, Żaba, Burka, Huba, Złoba, Złaba, Bukraba... Hołub, Zub, Kodłub, Kołb, Szczoub, Sołohub, Koc, Szorc, Rehuć, Szykuć, Kukuć, Giedrojć " Zestawiano też zabawne genaologie litewskiej szlachty grupując nazwiska wedle zewnętrznego podobieństwa lub znaczenia. Oto fragment takiego rodowodu który jeszcze w połowie ubiegłego wieku powtarzali hutornicy wędrowni śpiewacy na wileńszczyźnie " Bujka radzi Haciuku, Haciuk radzi Kraśku, Kraśka Trasitu, Trasita Husaka i Płastuna. Ad Husaka poszli: Huszczy, Pliszki i Kisieli. Płastun rzdziu Wouka, Wouk Kołyczka, Kołyczko Serwuka, Serwuk że Lurku i Glinku Ad Skrypouka paszli Szwedy, Gaciery Tołoczki i Szmurły. Szuciuk że radziu Czujku, Czujko Wisłouchu, Wisłouch Dudka, Dudko że Łopatu i Kramziela Kraska radziu Leszcza, Leszcz Rybku, Rybka Toporika, a Toporik Ryndu. Ad Kościuka poszli Piatki i Kułaki a Ad Orluka Żaby i Rabki. Ad odnaka że Żaby wyszli Kiszki.
******************************************************************************************

SŁOWNIKI I ROCZNIKI

******************************************************************************************
Polski Słownik Biograficzny
T.XXIX/2 zeszyt 121
str.360
Pukszta
T.XLV/2 zeszyt 185
str.267,272
Suchodolski Antoni - Łopienca
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
Filip Sulimierski
T.10
str.345
Roczniki biblioteczne: organ naukowy bibliotek szkół wyższych
Antoni Knot, Tomasz Suchar
T.1-2 (1966)
str.91-140
T.48
str.99 100
T.51 (2007)
str.113
Z Budziejowic, pracujący w pierwszych latach XIX wieku na dworze Czartory- skich w Puławach, który ok. 1812-1815 r. przeniósł się do Warszawy(24). Około 1810 osiadł tu również Józef Pukszta, rodem z Wilna znany ze swej działalności księgarsko-wydawniczej. Był on też introligatorem, a w latach 1816-1829 pełnił funkcję starszego cechu introligatorskiego co wynikało być może z faktu, iż Pukszta jako szlachcic cieszył się poważaniem rzemieślników niższego ..
Introligatorstwo warszawskie
Wojsz Irena
str.39
Józef Pukszta (1776-1830) ze świętojańskiej, księgarz, wydawca, przejściowo także właściciel drukarni, pochodził z Wilna z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Kościesza odmieniona. W latach 1816-1825 był starszym cechu introligatorskiego(*28) Jego warsztat był nastawiony głównie na potrzeby własnej księgarni(broszury, oprawy akta rustica, oprawy tekturowe oklejane odrukowanym papierem) ale wykonywał także prace luksusowe, np. oprawy "Rocznika Wojskowego Królestwa Polskiego" i innych książek militarnych. Jedna z takich książek oprawiona w czarny safian, ze złoconymi brzegami kart i napisami na grzbiecie, z wklejką z czerwonego jedwabiu posiada nalepkę introligatorska Józefa Pukszty(*29)
(*28) M.Mlekicka, J.Rogala Księgarnia wydawnicza Józefa Pukszty w Warszawie(1815-1834) "Roczniki biblioteczne" R.10, nr.1/2 (1966) s.91-140 Księga rachunkowa Cechu Introligatorskiego (*29) Przepisy frontowej służby dla jazdy Warszawa 1818(Centralna Biblioteka Wojskowa) sygn.4276 E.Pokorzyńska "Warszawski warsztat" str.98-99
Info.Naukowa NB.4.2.4 - II 419350
Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów
Marianna Mlekicka
str.62
str.68
str.143
Gawędy o księgarzach
Zbysław Arct
str.14
Młoda Puksztówna pochodząca ze znanego rodu
str.174
str.175 sprawdzić
" Książka miała być rozprowadzana przez Puksztów ...."
str.212
" Istniejąca mniej więcej w tym samym czasie w Warszawie księgarnia Puksztów wydawała systematycznie "Kalendarz Warszawski" zwany powszechnie "małym skarbczykiem wiedzy o Warszawie". Autorką większej części kalendarza była właścicielka księgarni Józefina Puksztowa. Aby jednak dodać swemu wydawnictwu powagi, w czasach gdy twórczość kobiet była niżej ceniona niż mężczyzn, Puksztowa głosiła że autorem jest brat jej męża, Józef Pukszta."
O księgarzach, którzy przeminęli
Stefan Dippel
str.9 ?
str.279
Wykaz osób pracujących w księgarstwie a weryfikowanych przez Komisję Weryfikacyjną Związku Księgarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w latach 1945-1949
str.287
Pukszta Helena - Łódź
Słownik pracowników książki polskiej
Treichel Irena
str.785
Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek,
położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy:
aptek, szpitali, ubezpieczalni społecznych,ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych
oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny
Tom.VI POŁOŻNE
str.131[129]
Pukszta Zofia *1897 dyplom 1928 St. Dalekie
Pukszta Jadwiga *1907 dyplom 1936 Piotrków
Rocznik oficerski 1923
str.236[218]
Paukszt Bolesław (n.e.) Major, 32 Pułk Piechoty, Korpus Oficerów Piechoty P.K.U. Kołomyja
str.417[390]
str.1484[1466]
P.K.U Kołomyja Komendant Paukszt Bolesław (n.e. - nadetatowy)
Rocznik oficerski 1923
str.873[891]
Haller Konstanty inż. (n.e.) OS inż 4kl pułkownik 1 Pułk Saperów
str.905[923]
str.1526[1545]
Oficerska Szkoła Inżynierji Warszawa Komendant Haller Konstanty int. płk., (n. e,) 1 p. sap., Order Odrodzenia Polski 4 kl.
Słownik Biograficzny Techników Polskich
Skarzyński
T.3
str.133
Haller Konstanty Inżynier wojskowy płk. saperów WP, pierwszy komendant Oficerskiej Szkoły Inżynierii. Ur.02.06.1874r. w Pułtusku, jako syn Kazimierza płk. wojsk rosyjskich. Ukończył w 1891r. Korpus Kadetów w Pskowie, następnie Oficerską Szkołę Artylerii, a w 1893r. II Konstantynowską Szkołe Wojskową w Petersburgu, po czym został mianowany ppor. Służył w artylerii, w 1899 r. został odkomenderowany do Mikołajewskiej Akademii Inżynieryjnej w Petersburgu, a w 1901r. został awansowany na sztabskapitana. Po ukończeniu akademii 1902r. Hallera przeniesiono do wojsk inżynieryjnych z stopniem kapitana. Zajmował kierownicze stanowisko m.in. przy budowie twierdzy Karsie; w latach 1911-1915 był pomocnikiem naczelnego inżyniera, budowy grodzieńskiej fortyfikacji. W końcu 1914r. awansował na ppłk. w lutym 1915r. na płk. Po wybuchu I wojny światowej był pomocnikiem głównego budowniczego fortyfikacji na rosyjskim froncie zach. oraz inspektorem fortyfikacji Witebska i Dryssy. w 1916r. został pomocnikiem przewodniczącego zarządu budowy fabryki amunicji w okręgu dońskim. Haller brał udział w wojnie domowej w Rosji w korpusie Dońskim w armii gen.Antona Denikina później gen.Piotra Wrangla; po klęsce tych wojsk ewakułował się w grudniu 1920r. z Korpusem Dońskim do Konstantynopola skąd wrócił do Polski. W styczniu 1921r. Haller jako specjalista fortyfikacji stałych rozpoczoł pracę w Departamencie VIII Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych na stanowisku starszego referenta(etat cywilny). We wrześniu 1921r. decyzją Oficerskiego Trybunału Orzekającego przy Ministerstwie Spraw Wojskowych został przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu płk. z przydziałem macierzystym do 1 pułku Saperów, służbę rozpoczął na stanowisku szefa sekcji, po krótkim czasie został mianowany szefem Wydziału III Departamentu V Inżynierii i Saperów Ministerstwa Spraw Wojskowych, a w grudniu 1921r. pomocnikiem szefa tego departamentu. W latach 1922-1926 był ponadto redaktorem miesięcznika "Saper i Inżynier Wojskowy" w maju 1923r. po utworzeniu Oficerskiej Szkoły Inżynieryjnej w Warszawie Haller został mianowany jej pierwszym komendantem i równocześnie kierownikiem kursów fortyfikacyjnych dla oficerów, szybko zorganizował kadrę profesorską pracownie naukowe i pomoce szkolne. Jego dorobkiem były promocje oficerów trzech roczników. W maju 1927r. Haller przeszedł w stan spoczynku i objął stanowisko prezesa zarządu i kierownika technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej "Domy Spółdzielcze" w Warszawie, jednoczesnie został członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Przegląd Wojskowo-Techniczny". W marcu 1936r. jako specjalista w zakresie fortyfikacji stałych został ponownie powołany do służby czynnej na stanowisko inspektora technicznego przez gen. M. Dąbkowskiego(insprktor saperów w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych). Agresja na Polskę w 1939r. przerwała pracę Hallera jako inżyniera wojskowego. Okres okupacji przetrwał w kraju, ukrywając się i borykając z wieloma trudnościami. Po zakończeniu II wojny światowej opracowywał na dorywcze zlecenia różne zagadnienia techniczne. Zmarł 09.11.1959r. w Warszawie; pochowany został na Powązkach(kw.301)
Czy wiesz kto to jest
Łozy Stanisław
str.245
Haller Konstanty - inż. płk. w st. ur.02.06.1874r. w Pułtusku syn Włodzimierza i Marii z Puksztów ożeniony 10.08.1902r. z Heleną Jałozo. (...) Odznaczony Orderem Pośmiertnym 4 jugos. Ś.S.3 franc. Palm. Ak. Fr. GW. CZ.4 Warszawa ul.Szustera 62 (obecnie Dąbrowskiego)
Księga Polaków uczestników Rewolucji Październikowej 1917-1920: biografie KC PZPR.
Zakład Historii Partii, Lidia Kalestyńska, Aleksander Kochański, Wiesława Toporowicz
str.701
" Pukszta Stanisław s.Stanisława Członek RKP(b) od 9.VIII.1918. Funkcjonariusz CzK w Piotrogrodzie w III.1920.
Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956
Jasiewicz Krzysztof ,Archiwum Wschodnie,Instytut Historii (Polska Akademia Nauk)
T.1
******************************************************************************************

RĘKOPISY

******************************************************************************************
Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû
Акты Виленской археографической комиссии
Акты, издаваемые Комиссиею, высочайше учрежденною для разбора древних актов в Вильне
Том VIII.
Акты Виленского городского суда.
str.534-536
Antoni Pukszta
str.26 32 41 43 46 55 60 482 492 554-556
Stanisław Pukszta Klauzgiełowicz Chorąży Wołkowyski i Namiestnik Wileński
Том IX.
Акты Виленского земского суда.
str.427
1774 Michał Antoni Klauzgiełowicz Pukszta Łowczy powiatu Wołkowyskiego
Том XII.
Акты Главного литовского трибунала. - 1883
str.365-368
Stanisław Pukszta Glazgiełowicz, Eleonora Pukszcianka in voto Stanisławowa Gzowska-Stolnikowa Orszańska Izabela in voto Kamińska siostry rodzone
str.433
Stanisław Pukszta-Klausgiełowicz-chorąży Wołkowyski
Том XIII.
Акты Главного литовского трибунала. - 1886.
str.296
Пукшта-Нлявзгайловичъ Ставиславъ, Волковыскій хоружій и депутатъ
Том XIV.
Инвентарии имений XVI в.
str.536
1595 r Stanisław Pukszta Klawzgiełowicz
Том XV.
Декреты Главного литовского трибунала.
str.205-206
1667 r Stanisław Pukszta Klauzgiełowicz
Том XVIII.
Акты о Копных судах.
str.457
1664 r Pukszta Maciej i Marianna żona jego
imści pana Macieja Pukszty y samey ycmości paniey Marianny Fiedziuszkowny Pukszciney
we wsi Metliewiczach, w woyewodztwie Brzesckim leżącey mieszkających, o tym iż w roku
tysiąc sześcset szezdziesiątym czwartym, miesiąca Octobra szesnastego dnia gdy
mianowanym poddanym imści
str.488
1671 Maciej Pukszta y Marianna Fieduszkowa Pukścienna
Том XX.
Акты, касающиеся города Вильны.
str.121 122 125-127 129 132-135 137
     139 141-143 145 150 157 162-164

str.166-167 170-174 176 178-185 188
     189 192-194 196-199 213

Stanisław Pukszta Klauzgiełowicz

Том XXXV.
Инвентари староств, имений, фольварков и деревень за вторую половину XVIII века. (1751-1789).
str.124
Sawiczuny(Gierwiaty, Rymdziuny)[worniany Karta] Pukszta Mateusz
Katalog rękopisów biblioteki PAN Sygnatury 6001 - 6194
Józef Dużyk, Polska Akademia Nauk
T.2
6064
Dokumenty majątkowe i procesowe dotyczące Miromina, Dziatkowic, Hoszowa
I. Dokumenty sądowe
1.Zawierające dekrety, zeznania, akta procesowe
- Pukszta Stanisław 1611 k.6-7 (Dziatkowice i puszcza Botyńska)
- Tryzna Hrehory 1611 k.6-7 (Dziatkowice i puszcza Botyńska)
II. Dokumenty majątkowe
1.Akta intromisji na Dziatkowice(Dziatkowicze) folwark Hrynkowszczyzna, Lichosielec, Mironim
- Gzowska Eleonora z Puksztów 1780 k.149-150
- Gzowski Stanisław 1780 k.149-150
2.Zapisy, zastawy dzierżawy, akta sprzedaży
- Gzowska Eleonora z Puksztów Klawzgiełowiczów 1666 k.21; 1667 k.22-23; 1679 k.38-39; 1680 k.54-57;
- Gzowski Stanisław 1666 k.21; 1667 k.24-32; 1680 k.54-57;
- Pukszta Klawzgiełowicz Stanisław 1611 k.8-9; 1612 k.14-16; 1679 k.38-39
3.Testament Eleonory z Puksztów Klawzgiełowiczów Gzowskiej 1677-1679 k.47-53
(dotyczące majątków Dziatkowicze,Rudziewicze z folwarkiem Lichosielec)
6157
Akta procesowe Krzysztofa Radziwiła z Andrzejem Cikowskim i jego żoną
(podpisany Pukszta Stanisław Klawzgiełowicz)
6088
Karty i obligi różnych osób z XVIIIw. k.31-32
(Gzowski Stanisław)
6013; 6103
(Suchodolski Jerzy Antoni)
AKTA ZJAZDÓW STANÓWWIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGOT.
T.II. OKRESY PANOWAŃ KRÓLÓW ELEKCYJNYCH XVI–XVII wiek
Henryk Lulewicz
str.135
Станислава Пукъшты Клявзкгеиловича
str.154
Zygmunt Pukszta Klauzgieiłowicz ręką swą mp.
str.164
Zygmunt Pukszta ręką swą;
str.177
Stanisław Pukszta
str.200
Stanisław Puksztha Kliawzgiełowicz
str.202
Stanislaw Pukszta
str.216
f* Pieczęć umieszczona nad autografem Krzysztofa Szemeta silnie zatarta, ale z odczytanymi
syglami: „SPK” [=Stanisław Pukszta Klauzgiałowicz ?]
str.233
z Wołkowyska – (Stanisława) Pukszty, chorążego.

Gzowska Barbara Stanisławówna
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: spisy
Andrzej Rachuba,Henryk Lulewicz
Tom 4
Poczet polskich rodów arystokratycznych
Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1582-1696. Spisy, t. I
Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1697-1794. Spisy, t. II
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom I: Województwo wileńskie. XIV-XVIII wiek
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom II: Województwo trockie. XIV-XVIII wiek
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie. XIV-XVIII wiek
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej
Bogumił Stanisław Kupść, Helena Kozerska, Wanda Stummer
T.9 7601-8000
7861 Notatki bibliograficzne dotyczące
T.11
Sp-Ś k.243 Suchodolski Antoni
T.5 5001-6000
5937 Korenspondencja Tadeusza Korzyna do
II. P-Z
-Pukszta A.Klawzgiełowicz 1885 k.21-22
Katalog Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wydanie 8-10
str.30?50
... Cherubina Mozyrków na Kaspra Jaskołda i Piotra Miłaszewskiego, sługi Samuela Pukszty o pobicie na sejmiku elekcyjnym wołkowyskim 19. IX. 1645. I645- Wypis z ksiąg ziemskich wołkowyskich. ...
str.62
3. Oświadczenie Mikołaja Skindera i jego żony Barbary Skinder z Puksztów o za- stawieniu 1/2 włóki z ich majętności Marcinowi i Katarzynie z Woynów Chrołowskim, 15.XI.1638. K. 7-8
str.288
Pukszta Samuel 316 s.30 ? 50
str.292
Skinderowa Barbara z Puksztów Skinderowszczyzna zob. Łopienica
Studia źródłoznawcze: Tom 4
Instytut Historii (Polska Akademia Nauk) Państwowe Wydawn. Naukowe, 1959
str.96
skinder Mikołaj Goligina
str.101
str.?
Szymon Skinder, siostrzeniec Mikołaja, był w roku 1523 chorążym ziemskim litewskim138. Jeszcze w 1567 r. Skinderowie mieli Wawerkę i Strubnicę139, ongi własność Klausucia. Syn Andrzeja Sirutewicza znany jest tylko z pretensji sądowej, ... skinderowie łuck
BUG II Czytelnia S - C III 1442
Księga wpisów uczniów gimnazjum Gdańskiego 1580-1814
Nowak Z. Szafran P.
str.39
Anno Christi MDCXII folio 85 Junius Adamus Pukszta Nobilis Lithuanus Anno Christi Incarnati
Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817: (1600-1717)
Nowak Zenon Hubert, Tandecki Janusz
str.60
92. Samuel Pukszta Klawsgietowicz, MD Stanislai vexilliferi districtus Volcoviensis in Lithvania filius, 10 XI 1622
Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich
Młodzież polska w gimnazjum toruńskim w l. 1600-1817
Pawlak Marian
T.36 zesz.4
str.37-82
Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej
Pietrzak Jerzy
T.38
str.43
Podkreślić należy ostry , antymieszczański ton kilku instrukcji, zwłaszcza litewskich. Szlachta tamtejsza była bowiem pod wrażeniem zabicia przez pospólstwo wileńskiego deputata trybunalskiego, chorążego wołkowyskiego Adama Paukszty, gdy zaś usiłowała powołać winnych przed trybunał, sprzeciwili się temu wileńscy mieszczanie powołując się na prawo magdeburskie. Stąd zrodziło się żądanie
BHum C II 2291
Necessitas et ars : studia staropolskie dedykowane profesorowi Januszowi Pelcowi.
Otwinowska Barbara [et al.].
T.2
str.121
Augustyniak Urszula - artykuł O przyjaźni. Przyczynek do badania stosunków klientarnych
str.128
BUG 0121180/1 1100189439
BUG 0121181/1 1100104180
Rzeczpospolita Wazów:
Wisner Henryk
Tom.I     Czasy Zygmunta III i Władysława IV
str.83
str.84
W roku 1615 książę, wyjeżdżając na traktaty z Moskwą, zlecił zarząd dóbr Stanisławowi Pukszcie Klausgiełowiczowi, co w świetle znanych materiałów stanowi ewenement, ponadto Mikołajowi Piórze, Pawłowi Progulbickiemu i Krzysztofowi Skulimowskiemu.
str.92
str.96
Tom.II    Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego
           - dyplomacja - varia

Tom.III     Sławne Państwo. Wielkie Księstwo Litewskie
str.120
Wykaz senatorów obecnych w Słonimiu: AR,dz.V,nr.6788 Stanisław Pukszta Klawsgiełowicz do Krzysztofa Radziwiła 13.IV.1616 Słonim S.Ochman Sejmy
str.158
Prorokoczy zjazd majowy (28.V.1606) i majowy (12.V.1607)
str.190
1639 Samuel Pukszta Klawzgiełowicz - marszałek Wołkowyski
str.274
AR,dz.IV,nr.310 Krzysztof Radziwił do Stanisława Pukszty Klawzgiełowicza 30.V.1623 Dolatycze
str.278
AR,dz.IV,nr.306 Krzysztof Radziwił do Stanisława Pukszty Klawzgiełowicza 04.V.1621
Księżniczka i Chudopachołek
Stanisław Pukszta Klawzgiełowicz do P.Progulbickiego 10.10.1615 z Rudziewicz AGAD. AR.V,6788 (zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczpospolitej - Merczyng H.)
Acta Universitatis Wratislaviensis
Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Wydział Filozoficzno-Historyczny
Tom 38
str.43
paukszty
Kalendarze polskie czasów saskich
Rok Bogdan
Zapiski z rękopisów Cesarskiej biblioteki publicznej w Petersburgu i innych ...
Korzeniowski Józef
T.11 - 1910 - 407 (nr.203,213)
str.243 nr.319
Pukszta Stanisław 1599 z aktami i listami. nr.398
******************************************************************************************

KRAJOBRAZY DWORY I WŁOŚCI

******************************************************************************************
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego
Ostrowski Jan Kałamajska-Saeed Maria
T.1
str.65
Kościół parafialny p.w.Św. Michała Archanioła w Hnieźnie sprzedali te dobra ze zborem i zastawnika urodzonego Pukszty, chorążego wołkowy- skiego*75 okupić pozwolili. 1597

*75 Stanisław(lub Zygmunt) Pukszta Klausgiełowicz chorąży wołkowyski.
str.163
Najstarszy z zachowanych protokołów wizytacji biskupich pochodzi z r. 1633. Zawarty w nim lakoniczny opis pozwala jedynie ustalić iż w drew- nianym kościele, bedącym wówczas w złym stanie, znajdowały się trzy ołta- rze. Główny określany jako nowy, z rzeźbami świętych i obrazami, w polu głównym mieścił krucyfiks, a w górnych kondygnacjach obrazy Zmartwych- wstania i Koronacji Matki Boskiej. W lewym ołtarzu bocznym, fundacji Pukszty, znajdowały się przedstawienia Zwiastowania oraz Przemienienia Pańskiego, a w prawym Wniebowzięcia i Św. Trójcy. Na chórze muzycznym stał pozytyw*26.

*26 VUB,57-Б.53-40,k.55r. Actus visitationis eccelsiae parochialium in appido Wolkowisko, 1633 Fundator ołtarza bocznego to najpewniej Samuel Klausgiełowicz Pukszta h. Kosciesza zm. po 1646 od 1637 marszałek wołkowyski, syn Stanisława chorążego wołkowyskiego. Jeszcze w 1628 r. był kalwinem choć może później przeszedł na katolicyzm.
str.208
kościół w Wołpie ... łódka i lampa do ołtarza głównego dekorowana odlewanymi figurkami aniołów (sprawione przez proboszcza ks.Stefana Bobkowskiego ostatnia wspólnie z Barbarą z Żardeckich Górską),trybu- larz(fund. Mikołaj Ejsmonta pisarz grodzki grodzieński), a wreszcie ważą- cy 15 grzywien wielki lichtarz do ołtarza gł.(dar Jadwigi z Żardeckich Pukściny, chorążyny wołkowyskiej z r.1653)*56

*56 VUB,57-Б.53-41,k.49r-49; zob.aneks I Actus visitutionis eccelsiae volpiensis
str.277
Lichtarze srebrne wielkie, w piętnaście grzywien, na ołtarz wielki od Jejmp Jadwigi Żardeckiej Pukścinej*147, chorążynej wołkowyskiej, oddane do kościoła wołpieńskiego A.D.1653

*147 Żona Macieja Hieronima Pukszty Klausgiełowicza w r.1653 tytułowanego łowczym nadwornym
BUG Oliwa SZ.6.6.5.1
II 393700/1
Słownik Geograficzny KRÓLESTWA POLSKIEGO i innych krajów słowiańskich
Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław
Tom 10
str.345
Sawicze ... Po przejściu dóbr z ręką Zofii Jurjewny Olel- kowny w dom ks. Radziwiłłów, znajdujemy dok. z d. 30 paździer. 1600 r. datowany, a 31 paździer. 1600 r. w trybunale nowogródzkim przyznany, przez Janusza Radziwiłła, ks. na Dubinkach i z Dubinck, podczaszego litew- skicgo, i Zofję Jurjewnę Olclkównę "na pra- wo wieczysto darowne" Sawicz, z attyn. Sta- nisławowi Pukszcie Klauzgiełłowiczowi, cho- rążemu wołkowyskiemu, z tem,aby sam już zastawę z 1591 r. od Telszewskich skupił. Przy prawie zastawne m, wydanem przez Sy- meona Olelkowicza. Telszewskim istnieje in- wentarz z opisaniem majątku; z wymienio- nych tam budynków żaden się nie ostał, lecz dotrwał wspaniały ogród ze staremi drzewa- mi. Pukszta Klauzgiełłowicz nie tylko że zastawy nic skupił, lecz zaraz 1 listop. 1600 sprzedał, a 2 listopada w trybunale nowo- gródzkim zajawił prawo przedażne na majęt- ność Sawicze Walentemu Telszewskiemu za 10,000 kóp groszy, nie rachując w to zasta- wy. Prawie jednocześnie 14 kwiet. 1602 r. hrabstwo cimkowickie zostało sprzedanem przez Janusza i Zofię z Olelkow. Radziwiłłów 60,000 kóp groszy staroście żmujdzkiemu Janowi Karolowi Chodkiewiczowi i żonie jego Zofii z Mieleckich. ....
Tom 15,cz.1
str.115
Berżanka, zaśc., pow. nowoaleksandrowski, 2 okr. poi., gm. Smołwy. Pauksztowie mają tu 35 dzies. Siedziba gmina Turmont [P26_S43_DRYSWIATY dwie podobne nazwy]
Tom 15,cz.2
str.301
Marcybelin, dobra i fol., pow. nowoaleksandrowski gm. Opsa (9 i 12 w.) Ogińscy mają tu 641 dz., Pauksztowie 59 dz., Trejbszowie 117 dz., Cyceniowie 234 dz.
str.556
Rudawa, fol. pow. grodzieński, w części Puksztów 142, Roszkowskich 96 dz.
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej
Aftanazy Roman
Rohoźnica (Рагажніца)
to niewielka wieś w rejonie mostowskim na Białorusi. Na terenie dawnego majątku ziemskiego zachował się tu cenny zespół dworski. Miejscowe dobra były niegdyś własnością wielkich książąt litewskich, później Kieżgajłów, a następnie królowej Bony, Puksztów, Wiesiołowskich i grodzieńskich brygidek. W XVIII w. stały się dziedzictwem Suchodolskich i pozostawały ich własnością do połowy XIX w. Następnie majątek często zmieniał właścicieli, a w 1906 r. został zakupiony przez Oskara Meysztowicza i w jego ręku pozostawał do 1939 r. Oskar Meysztowicz został aresztowany przez NKWD w 1941 r. i zamęczony w więzieniu w Mińsku. W rohoźnickim dworze urodził się i spędził lata dziecinne znakomity malarz January Suchodolski (1797-1875), uczestnik powstania listopadowego, autor cyklu obrazów historycznych, głównie batalistycznych, przedstawiających wiele istotnych wydarzeń z historii Polski. W Rohoźnicy urodził się także brat Januarego - Rajnold (1804-1831), absolwent gimnazjum w Świsłoczy, poeta, również uczestnik powstania listopadowego, autor popularnych wierszy i pieśni powstańczych, zmarły w wyniku ran odniesionych w jednej z bitew z wojskiem carskim. W potyczce powstania styczniowego w pobliskim Bebetowie zginął syn następnych właścicieli Rohoźnicy - Szabański. W rohoźnickim dworze często przebywał zięć Oskara Meysztowicza (mąż jego córki Marii), znany pisarz Ksawery Pruszyński, który tu właśnie podejmował pierwsze próby literackie, a sam dwór w Rohoźnicy opisał w znakomitym opowiadaniu Karabela z Meschedu. Klasycystyczny obszerny dwór, często zwany też pałacem, został wybudowany w 1791 r. przez kasztelana smoleńskiego Antoniego Suchodolskiego, dziada Januarego i Rajnolda. Jest to budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, parterowy, z piętrowym ryzalitem w części środkowej. Od frontu ryzalit zdobi portyk o czterech kolumnach dźwigających ozdobione girlandami belkowanie, zwieńczony krzywolinijnym szczytem. Jednokondygnacyjny portyk od strony ogrodu dobudowano w XIX w. Tworzą go cztery filary dźwigające balkon otoczony balustradą. Ryzalit ozdobiony jest pilastrami i zwieńczony trójkątnym szczytem. Jeden z pokojów dworu nosił niegdyś nazwę "królewskiego", jako że mieszkał w nim król Stanisław August Poniatowski goszczący z wizytą u Antoniego Suchodolskiego. Dwór otacza park regularny z aleją wjazdową, ozdobnym parterem, fontanną i trzema tarasami. W parku znajduje się system wodny złożony z dwóch stawów połączonych ze sobą kanałami oraz strumienia. Dwór i park użytkowane są przez miejscowy kołchoz im. Adama Mickiewicza, znajdują się tu kołchozowe biura oraz biblioteka.
Ziemia Wołkowyska Z teki rysunkowej Witolda Karpyzy - Zabytki Ziemi Wołkowyskiej"
Karpyza Witold
Dobra Koniuchy w 1504r. otrzymał St.Kieżgajło, następnie należały do Puksztów, Suchodolskich, Scypionów i Grabowskich. Od 1777r. przeszły do Broniców.Nowy dwór (po pożarze starego) Bronicowie zbudowali w poł.XIXw. wg proj. architekta Łuby. Ostatni właściciel (do 17.IX.1939.) - Kazimierz Bronic. Dwór zniszczał po II wojnie.
"Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w północno-zachodniej części powiatu wołkowyskiego" zostały wydrukowane w znanym tomie naukowym "Studia Wratislaviensia", wydanym przez Uniwersytet Wrocławski. Poszczególne strony wspomnień z dzieciństwa ukazały się w latach 70-80. XX wieku w wileńskiej gazecie polskojęzycznej "Czerwony Sztandar". Ujrzały światło dzienne również artykuły Witolda Karpyzy odnośnie Rosi, Wołpy, Izabelina i ich pomników historycznych w kwartalniku Białostockiego Towarzystwa Naukowego "Białostocczyzna" oraz w miesięczniku "Goniec Kresowy", drukowanym organie Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Na początku lat 90. XX wieku artykuły Witolda Karpyzy zaczęły pojawiać się na łamach "Głosu znad Niemna" oraz "Magazynu Polskiego". W każdym z jego artykułów można znaleźć rzadkie fakty historyczne, ciekawe zdjęcia oraz rysunki autora.
Dwory na Suwalszczyźnie
Matusiewicza Andrzeja
str.305
Pilchowska z Puksztów Aleksandra
str.374
Pukszta Bazyli; Pukszta z Konopków Eleonora; Pilchowska z Puksztów Aleksandra
Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi
Urbański Antoni
str.118
Pod rokiem 1584 widzimy że Sawiczami władał Jan Symeon ks. Słucki. Potem oddał Sawicze w zastawę zamożnej wówczas rodzinie Teleszewskich. Miał tu jeszcze zastawę Pukszta Klawzgiełowicz, lecz ustapił ją Walentemu Teleszewskiemu.
Katalog zabytków sztuki w Polsce
Galicka Izabela; Sygietyńska Hanna rok.1971
Tom X Województwo warszawskie
zesz. 17 Powiat pruszkowski
str.10
CHOLEWY DWOREK. Zbudowany pocz. w. XIX dla Fabiana Cho- lewskiego sędziego sochaczewskiego, następnie w posiada- niu Swinarskich, od 1844 Puksztów, później Kaczkowskich, od 1857 Halpertów. Opuszczony silnie zdewastowany. Drew- niany konstrukcji zrębowej, oszalowany, z pozornymi bo- niami na narożach. Parterowy, na planie prostokąta, pięcio- osiowy. Układ wnętrz dwutraktowy. Od frontu wejście w ry- zalicie ujętym na narożach pozornymi pilastrami toskański- mi. Gzyms podokapowy profilowany. Przy okiennicach oz- dobnie kute zawiasy. Dach cztero spadowy, kryty gontem i blachą. W otoczeniu resztki parku z 1. poł. w. XIX, mocno przetrzebionego. FIGURA PRZYDROŻNA (fig.111). Na wysokim cokole z piaskowca ozdobionym tablicą z zatartym herbem oraz pa- nopliami rzeźbą św. Jana Nepomucena barokowa w. XVIII.
Fasciculi historici novi
Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku
Gabriela Perczyńska, Anna Lesiak, Marek Miłuński, Urszula Augustyniak
Tom 9
str.12
w 1629 r., a zapewne już pięć lat wcześniej dobra te należały do Samuela Pukszty Klawsgiełowicza, chorążyca wołkowyskiego(20), który dostał je od swojego ojca Stanisława(zmarłego wiosną 1624 r.(21)). Stanisław Pukszta chorąży wołkowyski, jeden z najbardziej zaufanych sługobu Krzysztofów, administrował Iszkołcią w czasie małoletności.
str.13
poręczenie że pleban iszkołcki nie będzie pociągał Samuela Pukszty ani jego sukcesorów do odpowiedzialności za szkody uczynione Kościołowi.
str.20
str.55
str.102
Archiwum Warszawskie Radziwiłłów
Archiwum Główne Akt Dawnych
Proces Kopciowej z Puksztem i innymi o zalanie łąk łysickich
oraz inne rozmaite szkody przez tegoż w majętności Łysicy poczynione,
zakończony ugodą ; 1623 - 1630
Województwo Smoleńskie w latach 1619 -1654
« Danina Stanisława Pukszty »
Jag 906, s. 385 [skan 388]

Stanisław Pukszta otrzymuje wymiar gruntów we włości wopieckiej.
[początek dokumentu nie istnieje. Dalej od słów:]
…kopca narożnego na wielkiej starej miedzy granicy usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pana Mańkowskiego Mierzkało [Mieszkowa?], a po prawej pana Pukszty Makarowa. Od tego kopca w lewo starą granicą wielkim wałem idąc, znamionami na drzewach w wielki łuh. Którym wielkim łuhem wodocieczą idąc wedle gruntu mieszkowskiego starą miedzą zakrzywiona w lewo, obstawiając wcale grunt pustoszy Apanaszowa miedzą starą wysoką idąc znamionami na drzewach wyciętemi wedle gruntu Mieszkowa i Żehałowa wedla kopca pobocznego przy drodze molliowskiej i zehałowskiej usypanego. Tąż starą granicą miedzą wysoką wedla gruntu derewni Molkowa i pustoszy [M?]ichałowa idąc znamionami na drzewach wyciętem i, wedle gruntu michałowskiego i opanasiowskiego idąc do drogi i dębu [z] krzyżami. Idąc starą granicą [bro]du opanasowskiego i na rzece Chmości. Którego brodu nie dochodząc, sypany kopiec narożny, który dzieli grunt po lewej ręce michałowski i łuhy sianożęce dalkowskie zostawiwszy, od którego kopca idąc w prawo przez łuh błotny do kopca narożnego na brzegu rzeki Chmości usypanego, który dzieli sianożęcie po lewej ręce molkow[skie] [dłuższy fragment nieczytelny] do brodu Czerepiata [?] i [niezrozumiałe] bałwana. U którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. W tem obrębie wymierzono włók pięćdziesiąt, morgów dwadzieścia dziewięć. W odległej pustoszce Krzywcach wymierzono włók dwie, morgów dwadzieścia ośm w starych granicach leżące w temże stanie wopieckim w trzecim obrębie wymierzona i ograniczoną włók jedenaście, morgów trzy, mianowicie w pustoszach Bykowie, Abramienkach, Stokach [?]. Ograniczenie tego obrębu. Pierwsza ściana [nieczytelne] od kopca narożnego w wielkim rowie krzyżowym łubkowskim pohoskim Hu [nieczytelne] usypanego, który dzieli grunt po lewej stronie pohoski, a przez rów ze dwóch [nieczytelne], a po prawej stronie grunt łukowski [sukowski?]. Od tego kopca i rowy krzyżowego [nieczytelne] mniejszy, który dzieli grunt lubkowski i hukowski po prawej stronie. Tem rowem w wierzchowie w ścianę przesieczoną na z krzyżami i wręby [niezrozumiałe]. Tąż ścianą [z]namionami na drzewach wyciętemi wedle kopców pobocznych usypanych do kopca po prawej stronie rowu. Grunt do Bielowa należy JMPanu Pukszcie. Od tego kopca i rowu tą prostą ściana idąc, znamionami na drzewach do poprzedniej ściany gruntu pana Hermana Zygmuntowicza, którą ścianą powróciwszy znamionami na drzewach do kopca narożnego u starej granicy w rowie [niezrozumiałe]. Rów puzowski po prawej stronie grunt do Abramianków należący [nieczytelne] kopca w lewo rowem w starą granicę puzowską, która idąc znamionami na drzewach przez rowy miejscami zakrzywioną zajmując wcale grunt pustoszy Bykowa, idąc poza rowu do drogi, która idzie z Rozowa do Polastwa [?], przy której usypany kopiec winklowy, który dzieli grunt po lewej ręce Prohowa, a po prawej grunt ze dwóch stron Abramionek i Bykowa. Tąż drogą ku Pohostu wielkie[go?] [fragment nieczytelny], który dzieli grunt po lewej ręce Puzowa, a przez rów grunt Pohanki. Postąpiwszy do drogi, która idzie z Hukowa do Pohosti, przy której usypano kopców trzy obapół drogi kopców dwa: pana Rafał Szeniawskiego Pohania [?] po prawej grunt pana Pukszty Huków. Od tego rowu i kopca w prawo drogą ku Huko[wu?] postapiwszy wedla kopca pobocznego w lewo w prostą ścianę przesieczoną znamionami na drzewach wyciętemi idąc w wielki rów krzyżowy, wedla gruntu pohoskiego i hukowskiego do kopca pierwszego narożnego i pobocznego, u którego się pierwsza ściana granice zaczęła i tam się kończy. W tych ograniczeniach kopcami narożnemi i pobocznemi dostatecznie usypano i na różnych drzewach krzyże i po trzy wręby wycięto. Które to włók sześćdziesiąt pięć wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, według przywileju JKM podałem w moc wieczyste dzierżenie prawa lennego wieczystego JMPanu Stanisławowi Pukszcie.
Co dla lepszej wiary i pewności daję ten list mój wymiaru i ograniczenia mego z podpisem ręki mej własnej i z moją pieczęcią. Pisan w Proliszynie [?]
dnia dziewiątego septembra roku tysiąc sześćset trzydziestego szóstego.
Powiat Brasławski
Hajdemana
Powiat Oszmiański
Czesława Jankowskiego
******************************************************************************************

******************************************************************************************
Gniewów o unię ciąg dalszy: stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588
Rachuba Andrzej Lulewicz Henryk
str.166
Die 29 Julii: Pan Aleksander Pukszta*69 z imienia wieczystego Rohoźnice, z chłopskiego dymu
str.167
Stanisław Mikołajewicz Pukszta Klausgiełowicz starszy brat Michała Miał też Rohoźnicę Odworczany
str.
1576 23 czerwca zjazd w Mścibochowie Heronim Pukszta z woj. Nowogrodzkiego pow. Wołkowyskiego
BUG II H.10.8.1.2
II 388032
BUG H.10.8.1.2
0166981
Litwa z Koroną
Jezierski Edmund
str.221
Akt unii Lubelskij 1 lipiec 1569 podpisał Pukszta Hieronim
BChem I 522210
Migration from the Russian Empire: Lists of Passengers Arriving at U.S. Ports, January 1888-May 1889
Ira A. Glazier
Ship Polinesia from Hamburg to New York arrived 15 june 1888 Puksztowa Felicja 23 F WO Puksztowa Helena 09 F INFANT Zawicki Anton 22 M LABR
Pierwsze Boże przykazanie
Teodor Tomasz Jeż
str.115
str.121
str.136
str.160
Drugie Boże przykazanie : z powstania r. 1831 na Litwie
Teodor Tomasz Jeż
Ognisko : książka zbiorowa wydana dla uczczenia 25 letniej pracy T. T. Jeża
Teodor Tomasz Jeż
str.41[47]
Mówił jeszcze długo i dowodził jasno, że chwila obecna jest niezmiernie ważną i korzystać z niej należy w celu założenia muzeum starożytności. Na tę mowę odpowiedział adwokat, pan Pukszta. Pochwalił ją i uznał
Jan Karol Chodkiewicz, 1560-1621
Podhorodecki Leszek
str.298
Acta Baltico-Slavica
T.14-15
str.82
Błażeja Siennickiego przypadki wojenne osobliwsze
Królikowski Bohdan
str.175
Na ostatek tak dalej pan Pukszta prawi kazali nam siadać i pić ze sobą. Co byś waść uczynił? Nie pić? Śmerć pewna! Ergo
Grand Rapids city directories, Tom 1 wyd.1859
Beniowski: powieść
Sieroszewski Wacław
str.184
PuksztaL
Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Tom 2
str.286
Puksztę
Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego, admirała i wodza Holendrów w Brazylii,
starszego nad armatą koronną za Władysława IV i Jana Kazimierza, 1592-1656
Kraushar Alexander
Tom I
str.326
przewodził jako mi piszą, załapiwszy sobie pospólstwo trunkiem. Przy nim obrano pisarza grodzkiego Bykowskiego. W Wołkowysku byłem sam z JMp. koniuszym, który jako prawy WXM. przyjaciel, czynił wszystko i z nami cośmy przy JM byli , o czym rozumiem że p. Komoniaka wypisał WXMci. Puksztę młodego obrali, który ledwo się podjął, ten lubo się ożenieniem z tamta stroną spowinowacił, pewienem jednak, że beneficium, którego z domu W. XMci pełen, przy sprawiedliwości praevalebit, któremu i ja dał nieco ad nternle
Zapiski historyczne T.60 zesz.1
Wisner H.
Religijność i tolerancja Krzysztofa Radziwiłła hetmana wielkiego litewskiego, wojewody wileńskiego
Zapiski historyczne
Wisner H.
Kilka uwag o stronnictwie wojewody wileńskiego Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640)
T.62 zesz.4
str.30, 31, 41
Księga pamięci: transporty polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944
Tom I
str.255
Paukszt Bolesław ur.1899-08-05 (Dünaburg), wyznanie:katholisch, uwagi:zm.1941-08-08 w Auschwitz
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=133460&tab=3
buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/ateneum_wilenskie/AtWil/start.htm
Ateneum wileńskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie Wydział III
R.1 :1923
str.49 .50
tylko nazwisko Pukszty (chorążego wołkowyskiego)
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=14041&dirids=1 R.1 Z.2 http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=14048&dirids=1 T.1 R.1 Z.3-4 http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=14107&dirids=1 R.XIV – Z.1
Facecje staropolskie
Kijas Juliusz
str.83
powiat upicki
Encyklopedyja powszechna
Orgelbrand Samuel
Tom 16
str.400
Pukszty
Lewa Wolna
Mackiewicz Józef
str.148
pukszty
Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
Instytut Historii (Polska Akademia Nauk). Zakład Dziejów Europy XIX i XX Wieku
T.41-43
str.268
Andrzej Pukszto profesor
Katalog rękopisów: seria III, Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej
Smoleńska Barbara; Muszyńska Krystyna
T.2
str.376
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik ...
Czachowska Jadwiga; Szałagan Alicja
T.1
str.278
paukszty
Pod znakiem lwa i kruka
Rybicki Stanisław Romuald
str.202
paukszty
Wielkopolski słownik biograficzny
Antoni Gąsiorowski,Bożena Knopek,Maria Zielińska
str.557
Paukszta
Archiv für Religionswissenschaft vereint mit den Beiträgen zur ...
Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm
T.16
str.347
pauksztu
Lithuanian Religious Life in America
William Wolkovich-Valkavičius
T.3 - The Midwest and beyond
str.317 318 361
paukszto
Революционное движение в Вильнюсском крае, 1920-1940: Документы и материалы
Vytautas Kancevičius,Partijos istorijos institutas (Vilnius, Lithuania)
str.413
Paukszt Weronika, Konstanty, Onufry, Feliks
Rejestr przysięgowy szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego 1655 r
Evgenii͡a͡ Efimovna Lykova,M. Kulet︠s︡kiĭ,Uniwersytet Warszaw
str.243
Государственная деревня Литвы и реформа П. Д. Киселева, 1840-1857 гг ...
Tatiana Aleksandrovna Конюхова
Str.53
вавгусте 1923 г. казенные крестьяне Лыгмянского староства Свенцянсково повета Иосиф Пукшта Брукшта и Казимир Гуйга
Церковно-исторический вестник, Wydania 2-5
: издание Общества любителей церковной истории.
паукшта Emilian Augustynowicz *1877 uczył sie w Petersburckiej
str.56 170 290
Historia stalinowskiego gułagu
Mikołaj Mikołajewicz Afanasjew
Paprocki Henryk
История сталинского Гулага. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов
The history of Stalin's Gulag. Late 1920s-Early 1950s
Том 2. Карательная система. Структура и кадры
str.542
spisok zakluczonych Паукшта Эмилиан 6191
str.678
Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939: martyrologium
Dzwonkowski Roman
str.386
Paukszta Augustyn | o -- > ks.Paukszta Emilian
BUG II 380876
Repertorium archiwów archidiecezji mohylewskiej i diecezji mińskiej
Radwan Marian
Kościół Katolicki w archiwach Departamentu Wyznań Obcych rosyjskiego MSW ...
Radwan Marian
str.143
Paukszt Emilian
Vilniaus namai archyvų fonduose, Książka 13
Vladas Drėma,Kultūros paveldo centras (Lithuania),Kultūros paveldo institutas (Lithuania)
str.231
1772.1.24. Introligator Ludwik Pukszta z Grodna(lp.785)
Pulp & paper magazine of Canada, Tom 22, Część 2
str.645
В память священнаго коронования государя императора Александра III
и государыни императрицы Марии Феодоровны
str.238
... межевой ревизоръ при управлении межевою частью, числящШся по инженернымъ войскамъ Пукшта, съ зачислешемъ по инженерному корпусу и съ оставлешемъ въ настоящей должности; военный судья варшавскаго военно окружного суда Володим1ровъ, ...
Крестьянское движение в России в 1881-1889 гг
Дружинин Н.М.
str.40
... межевом управлении сведений данными, полученными на самом месте исполнения работ, был командирован старший межевой ревизор полковник Пукшта, по отзыву управляющего межевою частью от 28 сентября за No5141.
Konwój strzela bez uprzedzenia: Polki w więzieniach i łagrach sowieckich ...
Aniela Dziewulska-Łosiowa
Dziennik warszawski
str.264
adam smith
Rocznik warszawski, Tom 34
Archiwum Państwowe Warszawy i Województwa Warszawskiego
str.51
Pukszta Paukszta Stanisław podstarości żmudzki z ramienia St. Kiszki podwojewodzi wil K.Radziwiła "Pioruna" 1596-1603
str.331
Zapomniane dziedzictwo: nie istniejące już cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi
Sosna Grzegorz
BUG I II 390316 K- SZ.6.6.5.1
Herbarz rycerstwa w. x. Litewskiego: tak zwany Compendium czyli o klejnotach ...
Albertas Vijūkas-Kojelavičius
str.103 .514
Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku
Pietkiewicz Krzysztof
BChem H.10.3.8 S- II 348491
.Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w ...
Rachuba Andrzej
str.200
Działania militarne w Polsce południowo-wschodniej
Wróblewski Wiesław
str.135 Pukszta Jan Chodkiewicz
BUG S- 0146353
Dzieje unii jagiellońskiej
Halecki Oskar
T.1
T.2
BEkon S- II 410693/1
Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj
Wiszniewski Michał
Tom VII
Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego
Kobierzycki Stanisław
str.316
Pukszta Jan
Muszyńska-Hoffmannowa Hanna
O paniach z krainy szczęścia
str.436
Panny z kamienicy "Pod Fortuną."
str.292
Róże dla pensjonarki
Wobec kontrreformacji:protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych
w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku
Tomasz Kempa
str.137;190;250;262;312 11 wzmianek
BUG Oliwa H.10.7.1.3
828410
Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka 1988-2002
str.181
Były uczeń szkoły Edward Pukszto zbudował kapliczkę na wzór groty
BUG Oliwa-I K.5.3.0
II 391402
Zbiór Aleksandra Czołowskiego
Inwentarz zespołu PL, 1/388 Sygn.: 675 Tytuł: Sprawy zobowiązań pieniężnych nie związanych z dobrami ziemskimi i innymi nieruchomościami. Daty: 1619 - 1759 Opis: oryg., a. luźne, s. 77 Dawna Sygn.: 3101, 3104, 3203, 3277, 3331, 3334, 3376, 3397, 3398, 3406, 3407 Język: pol., łac. 4. list odprawczy Trybunału Litewskiego w sprawie między Stanisławem Puksztą a Michałem Mieleszką o 40 zł pol. [1651];
.Twórczość - miesięcznik związku literatów polskich
T.11 Wydania 9-12 rok 1955
.Rumieńce wolności
Tadeusz Kudliński
Rocznik Białostocki
T.17
str.31
str.33
Studia Podlaskie. T. 21
Przpisy
str.37
57 RGADA, f. 389, inw. 1, nr 113, k. 88-v. W tym dniu marszałkiem wołkowyskim został Samuel Pukszta Klausgiełowicz, dworzanin JKM.
Studia Podlaskie. T. 24
Przypisy
str.13
32 ANKr., Archiwum Sanguszków (dalej: ASang.), teka XXVIII/9 8, s. 479–482. Akt sygnowali Jan Chalecki miecznik WKsL, Stanisław Klawsgiejłowicz Puk szta, chorąży wołkowyski i Abram Tyszkiewicz.
str.42
5 M. Berzeński do S. Pukszty Klausgiłeowicza, Orla 22 III 1616 , AGAD, AR, dz. V, sygn. 637/I, s. 22–23.
str.33
139 RGADA, f. 389, inw. 1, nr 113, k. 88-v. W tym dniu marszałkiem wołkowyskim został Samuel Pukszta Klausgiełowicz, dworzanin JKM. [16.09.1637]
.Księgi sądowe dworu Žagorskiego (1670-1751)
Vytautas Raudeliūnas, Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius
str.272
str.475
Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku
pod red. Urszuli Augustyniak
BUG Oliwa
Klasyfikacja H.10.3.8
Sygnatura 875796
Список генералов по старшинству на 1886г.
ПУКШТА Александр Павлович Офицером с 13.8.1852, полковник с 26.2.1873, генерал-майор с 15.5.1883 г. На 1873 г. по саперным батальонам. На 1883 - 1887 гг. по инжен. войскам, межевой ревизор при управлении межевой части. Анны 3 с меч - 1856, Стан 3 с меч - 1860, Стан 2 - 1868, Влад 4 с бант за 25 л - 1876, Стан 1 - 1887. Последнее упоминание в списках генералов - 1.5.1887. На 1.9.1888 г. его нет.
Miscellanea historico-archivistica
Tomy 10-13
str.187
W roku 1619 Zofia z Kroszyńskich wówczas już Statkie- wiczowa, chorążyna brasławska, zwróciła mu 3200 kop gr litewskich za które zastawiła mu dobra gnieźnieńskie. Wkrótce po tym majątek ponownie zastawiono Stanisławowi Pukszcie Klawzgiełowiczowi. Od roku 1619 wdowa po Janie Okuniu toczyła spory z Jaroszem Jewłaszewskim, jego żoną Aleksandrą z Pietraszewskich, a po śmierci jej pierwszego ...
Polska i Litwa w dziejowym stosunku
praca zbiorowa
******************************************************************************************

BIBLIOTEKI CYFROWE

******************************************************************************************
Wybrane aspekty rozwoju kultury wydawniczej Warszawy
w okresie oświecenia i do powstania listopadowego
Adamczyk Beata
str.381
Der polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien : General-Verzeichniss. Bd. 1-2
Żernicki-Szeliga, Emilian
Tom.I
str.602
tom.II
str.250[254]
Wileńska Gubernia Wiadomości sobota 24.01.1887 nr.7
str.6
овщий списокъ
лицъ, имѣющихъ право быть присяжными
засѣдателями, по гор. Вильна и его
уѣзду, на 1887 годъ.
Пукшта. Адамъ Степановичъ, крестьянинъ.
Biblioteka starożytna pisarzy polskich
T. 6
str.223[209]
Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego. 1818 nr85
wzmianka o J.Pukszta
WYKAZ POLSKICH Lóż WOLNOMULARSKICH ORAZ ICH CZŁONKÓW
STANISŁAW MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI
str.111
Pukszta Józef
Zemsta panny Urszuli: Posiedzenie bacciarellego malarza
Dominik Magnuszewski
str.64
- Oj tak - dodał Jan Pukszta - ino dziwne, że pieczona chodzi i sama się nadziewa.
Stanisław Pukszta Klawzgiełowicz
Wykaz Miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej
T.I
Województwo Wileńskie
Litwa: przewodnik
Tomasz Krzywicki
Naliboki i Puszcza Nalibocka - zarys dziejów i problematyki
pow. Oszmiański 1896
Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Poznań
str.54
III Kompania por. Pukszty Zenona ps."Zenek". Kulszany
Zarys dziejów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy CZARNA trzynastka Wileńska
Wasilewski Antoni
str.276-7
Paukszto Jan
Samorząd sejmikowy w powiatach województwa nowogródzkiego
Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1565–1632

Andrej Radaman
str.89
O jedynym sejmiku elekcyjnym powiatu wołkowyskiego (3 grudnia 1624 r.), na którym obierano elektów na chorąstwo, pisał Krzysztof Chodkiewicz: „Konkurs był niemały ludzi znacznych […]”, „którzy nie tak dla sejmiku, jako gwoli elekcji na chorąstwo zjechali się byli” . Przywilej nominacyjny na ten urząd 18 lutego 1625 r. dostał Żygimont (Zygmunt) Pukszta Klawsgiełowicz (*256).

(*256) N 18 ІІ 1625, po † S. Pukszty (ML 100, k. 287v – informację udostępnił dr V. Gałubovičz Grodna).
str.91
~~ Jak wynika z zachowanych dokumentów, w badanym okresie (1582–1632) deputatów (w źródłach nazywanych także „sędziami głównymi” lub po prostu „trybunalistami”) trzech powiatów województwa nowogródzkiego wybierano częściej niż innych: ~~

z powiatu wołkowyskiego - Stanisława Puksztę (*272) (chorąży wołkowyski w latach 1578 - 1624) w 1584?, 1588, 1604,

(*272) Ibidem, s. 66, 75, 123.
str.96
~~ W województwie nowogródzkim w badanym okresie urzędy ziemskie zazwyczaj obejmowali przedstawiciele rodów średnioszlacheckich i tylko czasem pańskich i kniaziowskich: ~~

– w powiecie wołkowyskim: Puksztów (chorąży [3],
Wiersze nagrobne z polskich cmentarzy
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Временник Демидовскаго юридическаго лицея. - Ярославль ???П(ш)укшта Казиміръ Константиновичъ, Ковенской губерн. Свѣдѣній не доставилъ,
Urzędowy Spis 1939r
VI Położne
str.769
Pukszta Zofia *1897 dyplom 1928 St. Dalekie
Pukszta Jadwiga *1907 dyplom 1936 Piotrków
Malinowska Wiktoria
Zapamiętane
opowieść Sybiraczki
str.78;114;150;
Akta Rzeczypospolitej Babińskiej
str.136(174)
Comput Towarzystwa Woyska Litewskiego nowego zaciągu
Прибалтийский плацдарм (1939–1940 гг.).
Возвращение Советского Союза на берега Балтийского моря
Михаил Мельтюхов
str.101
Вскоре удалось установить, что Бутаев скрывается по очереди в двух квартирах: 1) у братьев Пукшто в дер. Застонок Пупан, в 4 км от гор. Вильно и 2) у торговца Н[ово]-Вилейки некоего Пашкевича, проживающего в доме № 10 по ул. Виленской. В доме Пукшто нам Бутаева не удалось взять в связи с предупреждением о движении в деревню оперативной группы, после чего его стали укрывать у торговца Пашкевича в гор. Н[ово]-Вилейке и у сестры Пашкевича в гор. Вильно по ул. Рыдз-Смиглы, 29. Об этом было доведено до сведения Полпреда тов. Позднякова, который рекомендовал официально поставить этот вопрос перед командованием литовских войск в гор. Вильно, что и было сделано. 3-го марта 1940 года командование 16 ОСК написало и отправило представление командующему виленской группой войск – бригадному генералу Черниус: "В феврале месяце 1940 года военнослужащий Ново-Вилейского гарнизона – младший командир Бутаев совершил воинский проступок, и боясь ответственности – ушел самовольно в гор. Ново-Вилейка. Я не принимал мер к его возвращению, считая, что он вернется сам. Но до меня дошли сведения, что враждебные нашей и литовской армии элементы – поляки, скрывают его, видимо имея какую-то политическую цель, возможно создание конфликта. Нам точно известно, что Бутаева скрывали или скрывают поляки Пашкевич и Покошто Болеслав, проживающие в Ново-Вилейке – Виленская улица, дом № 10, переодев Бутаева в гражданское платье.
Opisanie historyczno-statystyczne powiatu rossieńskiego gubernji kowieńskiej, z dodaniem listy poprawnej generalnych starostw b. Księztwa[!] Żmudzkiego i popisu szlachty żmujdzkiej 1528 r.
Buszyński Ignacy
str.33(39)
... Pukszta od Pauksztis - dąsający się ...
Głos Lubelski [organ prasowy endecji lubelskiej Narodowej Demokracji], 1925, R. 12, nr 21
str.4
Pukszty Lublin ???
Siew Młodej Wsi : organ Centralnego Związku Młodej Wsi, 1936, R. 23, nr 29
str.16
Walny zjazd ZW. Młodej Wsi Ziemi Wileńskiej ... J.Pukszto ...
Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 1929
str.16(28)
Furujelm Jan Nik
str.2097
Rymszany
Różne Towary - Paukszto A
Spis kościołów i duchowieństwa archidiecezji mohylewskiej w Rosji (1923, 1925-1932)
Paukszta
Zarys historji wojennej pułków polskich 1918-1920. T. 3, Piechota
str.569
77 Pułk Strzelców Kowieńskich
LISTA POLEGŁYCH I ZMARŁYCH Z RAN
szer. Pukszta Alojzy
Wiara... Nadzieja... Miłość...
Kamieński Gustaw
str.119
str.121
Pisarz pocztowy pan Hipolit Pukszta
Historya J. K. Chodkiewicza wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego W. Ks. Lit. T. 2
str.174(184)
Jan Pukszta chorąży Wołkowyski
Górą nasi! : komedya w 5 aktach
Kazimierz Zalewski
Dziennik Poznański R.26 nr.78 3.04.1884
Kuryer litewski nr. 21
sobota z dnia 23 marca 1816
dodatek do gazety nr. 21
Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana
str.362
Pukszta Księgarstwo
warszawa plan miasta
ANTYKWARIAT
prus24.pl/
www.wanax.pl/
www.neriton.apnet.pl/product_info.php?products_id=44
literacki.com/
www.antykwariat.pl/
https://polona.pl/item/kurjer-wilenski-r-9-nr-170-28-lipca-1932,MTI2NDE2NDk/2/#info:search:pukszto gdynia 1928 gniazdo bociana
Szesnasty Kołobrzeski : z dziejów 16 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 1944-1945 Malczewski Juliusz Jerzy Warszawa : wybór publikacji Sobieszczański, Franciszek Maksymilian T.1 Roczniki Biblioteczne : organ naukowy bibliotek szkół wyższych. Obecna częstotliwość Rocz., 1998- Numeracja R. 1, z.1-2 (1957)-. Seria (Acta Universitatis Wratislaviensis) Uwaga Od R.3 1959 m. wyd.: Wrocław, Warszawa. Uwaga R.42 - 43 ukazały się w ramach serii: Acta Universitatis Wratislaviensis.