P A N I E    B Ą D Ź    M O I M    P A S T E R Z E M .

Z A P L Ą T A N I    W    R Ó Ż A N I E C .

apis lapis napis

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jezu przyjdź! Z całego serca wołam przyjdź, Jezu na Ciebie czekam. Chcę jeszcze bliżej Ciebie być, Jezu przyjdź!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ~~~~~~~~~~01 Boga naszego chwalcie, wszystkie ziemie, Daj mu cześć winna, całe ludzkie plemię, Bo litość Jego, nad mani stwierdzona, A prawda Pańska, wiecznie uiszczona. Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym utrapieniu, naszym Bogu niech Będa dzięki Twórco świata, co z nicości, Światłość dzienną wywołałeś, I w pierwiastkach jej jasności, Ranek światu zgotowałeś! Czas od rana do wieczora, Dniem z Twej woli nazywamy; Oto spada nocna pora, Więc ze łzami Cię błagamy: Nie bierz życia nam światłości, Gdy nas brzemię winy gniecie, Gdy nie myślim o wieczności, Uwikłani w grzechów siecie. By do wiecznej dojść nagrody, Do bram nieba niech kołaczem. Unikamy wszelkiej szkody, I zmywamy grzechy płaczem. Spraw to, Ojcze miłościwy, Synu Ojca, Boże żywy, Z Duchem Świętym, co społecznie, Królujcie na wiek wiecznie. Niech się wzniesie modlitwa moja Panie jak kadzidło przed oblicze Twoje. Akt wiary Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże. Twe słowo mylić nie może. Akt nadziei Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie. Akt miłości Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt żalu Ach, żałuje za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. P O K Ł O Ń S I Ę P A N I E N C E Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie pamiętam czuwam Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. Myśli, słowa, sprawy moje poświęcam na chwałę Twoją. Wszyscy których daje Mi Ojciec, do Mnie przyjdą, A tego kto do Mnie przychodzi nie oddalę od Siebie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo.... Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo.... A Słowo stało się ciałem. I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo.... Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. a Święte jest Jego imię ... Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy sie Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał ojcom naszym, Abrachamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. A M E N. Wszyscy których daje Mi Ojciec, do Mnie przyjdą, A tego kto do Mnie przychodzi nie oddalę od Siebie. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Boże, który zrządziłeś, że za Zwiastowaniem anielskim w żywocie Najświętszej Maryi Panny Słowo Twoje Ciałem się stało, pokornie Cię błagamy, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, w której Boże Macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Boże, któryś przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. A M E N. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Litania Loretańska Do Najświętszej Maryi Panny Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo - módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko Święta Panno nad pannami Matko Chrystusowa Matko łaski Bożej Matko miłosierdzia Matko nadziei Matko nieskalana Matko najczystsza Matko dziewicza Matko nienaruszona Matko najmilsza Matko przedziwna Matko dobrej rady Matko Stworzyciela Matko Zbawiciela Matko Kościoła Panno roztropna Panno czcigodna Panno wsławiona Panno można Panno łaskawa Panno wierna Zwierciadło sprawiedliwości, Stolico mądrości, Przyczyno naszej radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku chwalebny, Przybytku sławny pobożności, Różo duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej, Domie złoty, Arko przymierza, Bramo niebieska, Gwiazdo zaranna, Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych, Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Królowo Wniebowzięta, Królowo Różańca świętego, Królowo rodzin, Królowo pokoju, Królowo Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen Pod Twoją obronę... Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ Koronka do Miłosierdzia Bożego ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ Niech będzie Uwielbione przenajświętsze Ciało Jezusa Chrystusa które ofiarował na krzyżu za nas grzesznych. ~~~~~~~~~~ Niech będzie Uwielbione przenajświętsza Krew Jezusa Chrystusa którą przelał na krzyżu dla odkupienie grzechów Naszych. ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, Nie damy pogrześć wiary! Próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg. Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg! Ze wszystkich świątyń, chat i pól Popłynie hymn wspaniały; Niech żyje Jezus Chrystus Król w koronie wiecznej chwały! Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg. Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg! Sztandarem naszym będzie Krzyż, co ojców wiódł do chwały, i nas powiedzie także wzwyż, gdzie buja Orzeł Biały. Zwyciężym znój i stromość dróg. Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg! Oto ślubujem z ręką wzwyż, synowie Polski, córy, świadkiem nam Zbawca, Jego Krzyż, Królowa z Jasnej Góry. Ojczyźnie święty spłacim dług. Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg! Młodzieży, nową Polskę twórz, szczęśliwą, Bogu miłą, gdy z nami Bóg, przeciw nam któż? On jest największą siłą. Nie spoczniem wpierw, aż pierzchnie wróg. Tak nam dopomóż Bóg! – Tak nam dopomóż Bóg! I taki triumf, taki cud Powieje z Jasnej Góry I z taką wiarą ruszy lud Synowie Polski, córy, Że jak mgławica pierzchnie wróg. Tak nam dopomóż Bóg! /2x ~~~~~~~~~~ Błagamy Ciebie święta Dziewico Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja Módl się za nami Zdrowaś Maryjo Wśród czystych duchów w obliczu Pana Tyś Przenajświętsza Niepokalana Królowo Nasza Matko potężna na niebie i ziemi Ty co nie gardzisz prośbami naszemi Oto twe dzieci głos wznoszą do Ciebie Wspieraj nas Maryjo wspieraj nas w potrzebie Módl się za nami do Ojca Przedwiecznego byśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych Ojcze nasz.... ~~~~~~~~~~ Chleba naszego jutrzejszego daj nam dzisiaj jutrzejszego chleba naszego daj nam dzisiaj ~~~~~~~~~~ O Maryjo, strzeż serca mego, o Jezu, nie wychodź z niego. Póki mi tchu życia ostanie, nie opuść mnie, Jezu Panie! ~~~~~~~~~~ Aniele Boże, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, w wieczur, w dzień i w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego I doprowadź mnie do żywota wiecznego. ~~~~~~~~~~ Wyzwól nas Panie, od zła, od ducha złośliwego nie wódź nas na pokuszenie ale spraw w Swoim nieskończonym miłosierdziu byśmy nie popadli w niewierność do której namawia nas ten który stał się niewierny od samego początku. Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem! Święty Michale Archaniele, módl się za nami! ~~~~~~~~~~ Płomyczku, płomyczku nieś wysoko do Nieba modlitwę któą dusza ma śpiewa Niech leci wysoko do Ojca Naszego i wspomoże dusze brata mego niech bądzie dla nich oddechem i wybawieniem i życia wiecznego natchnieniem.
~~~~~~~~~~ Jezu przyjdź! Z całego serca wołam przyjdź, Jezu na Ciebie czekam. Chcę jeszcze bliżej Ciebie być, Jezu przyjdź!

~~~~~~~~~~ Panie Boże Ojcze Przedwieczny Racz Duszom w czyścu cierpiącym Dać choć kroplę Swojego Miłosierdzia By ugasić żar ich cierpienia.
~~~~~~~~~~ MiMama, Gdzie Jest Mama Gdzie Jest Moja Mama
~~~~~~~~~~ Krucjata Miłości
1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
    Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).
2.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim.
    Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3.Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich.
    Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.
    Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4.Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu.
    Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez.
    Uspokajaj i okazuj dobroć.
5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy.
    Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
    Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono.
    Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien,
    ale co Ty jesteś winien innym.
7.Czynnie współczuj w cierpieniu.
    Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni,
    jak Ty korzystasz z pracy drugich.
9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
    Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.
    Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.


~~~~~~~~~~ Każdy katolik w niedzielę i święta, o Mszy, kazaniu dobrze pamięta, Nic nie kupuje, nic nie sprzedaje, sam nie zarabia, zarobku nie daje.

~~~~~~~~~~ Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Boże, Jezu, Dzięki Ci Jezu, dzięki Dla Twych Cierpień na Krzyży i dla Twej Bolesnej Męki Dzięki Ci Jezu, dzięki Dla Twych Łask Strumieni i Twego Błogosławienia Dzięki Ci Jezu, dzięki Składamy Korne Dzięki. Dzięki Ci Jezu, dzięki.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Jak dziaduś nauczał wnuczęta kochać Pana Boga i cześć Mu oddawać.
I. Opowiadanie Dziadusia o Panu Bogu
Masz dopiero cztery latka, kochany
wnuczku, wiesz już wszakże, że jesteś
człowiekiem i tak samo, jak twój tatuś
i mamusia, jesteś polakiem, mieszkasz
w Polsce, która jest naszą Ojczyzną,
gdyż ojcowie nasi, dziadowie i pradzia-
dowie tu się rodzili i umierali i kochali
tę ziemię, która ich karmiła. Tę Ojczyznę
kochasz i ty, kochany wnuku. Gdy pod-
rośniesz i dowiesz się od tatusia i ma-
mus, oraz z ładnych książeczek, o dzie-
jach i losach tej naszej ziemi, jeszcze
więcej ją kochać będziesz, gdyż z imie-
niem i losami Ojczyzny łączy się pamieć
o naszych praojcach, ludziach dobrych,
wielkich i sławnych.
Wiec otóż, wnuku kochany, że Pol-
skę, wszystkich polaków, wszystkich lu-
dzi i całą ziemię, na której ludzie mie-
szkają, słońce, które świeci i nas ogrze-
wa, księżyc, gwiazdy, - jednym słowem
świat cały, stworzył Pan Bóg.


II. Modlitewnik Wnucząt

III. Co Dziaduś Tatusiowi i Mamusi Opowiadał


Emanuel Swedenborg


Róża Duchowna - R. 1 (1898) n. 1-12


Koronka za zmarłych do Serca Maryi
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

https://www.apostol.pl/modlitwy/maryjne/matka-pi%C4%99knej-mi%C5%82o%C5%9Bci
https://www.apostol.pl/modlitwy/jan-pawel-ii/matko-pi%C4%99knej-mi%C5%82o%C5%9Bci

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

https://liturgia.wiara.pl/doc/5951389.Modlitwy-za-zmarlych-przewodnikWIL


Para

1800 …………………………

Wil


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………PARAFIA

św. Jana Chrzciciela
    i
św. Alberta Chmielowskiego

janchrzciciel.com

Parafia    
WIERNI


deon.pl

Pismo    Święte
Starego   i    Nowego
Testamentu